Chitsauko I cheFUNGA neDESTINY


NHANGANYAYA
Ichi chitsauko chekutanga che Kufunga Nekupedzisira yakagadzirirwa kukuzivisai zvishoma chete zvidzidzo zvinoshandiswa nebhuku racho. Zvakawanda zvehurukuro dzichaita sezvisingazivikanwi. Vamwe vavo vangave vachitya. Unogona kuwana kuti vose vanokurudzira kufungisisa. Sezvaunoziva nemafungiro, uye funga nzira yako kuburikidza nebhuku racho, uchaona kuti rinowedzera kujeka, uye kuti iwe uri mukugadzirisa kuve nekunzwisisa kwezvimwe zvinokosha asi iye zvino zvisati zvaitika zvisingazivikanwi zvehupenyu-uye kunyanya pamusoro pako.

Bhuku rinotsanangura chinangwa choupenyu. Chinangwa ichocho hachisi kungowana kuwana mufaro, kana pano kana shure. Handizvo "kuponesa" mweya womunhu. Chinangwa chaicho choupenyu, chinangwa chichagutsa zvose pfungwa uye chikonzero, ndeizvi: kuti mumwe nomumwe wedu achange achiwedzera zvishoma nezvishoma muzvikwata zvepamusoro pakuziva; izvo zvinoreva, kuziva zvinhu zvakasikwa, uye mune uye kuburikidza nekupfuura zvakasikwa. Nemazvarirwo zvinoreva zvose izvo munhu anogona kugadzirwa kuburikidza nemweya.

Bhuku racho rinokutaurira iwe pachako. Inokuudza iwe pamusoro pako pachako: iwe pachako unoshamisa iwe unogara mumuviri wako. Zvichida iwe wakagara uzviratidza iwe uye semuviri wako; uye kana iwe uchiedza kuzvifunga iwe iwe saka funga nezvemagetsi ako. Nokumanikidza tsika yawakataura nezvemuviri wako se "Ini", se "ini". Iwe unowanzoshandisa mazwi akadaro se "pandakaberekwa," uye "kana ndikafa"; uye "Ini ndakazviona ndiri mugirazi," uye "Ndakazorora ini," "Ndakazvicheka," uye zvichingodaro, apo zvechokwadi chiri muviri wako waunotaura nezvazvo. Kuti unzwisise zvauri iwe unofanira kutanga watarisa zvakajeka kusiyana pakati pako nemuviri waunogara mauri. Izvo zvaunoshandisa izwi rokuti "muviri wangu" nyore nyore sezvaunoshandisa chero ipi zvayo inotsanangurwa zvinoratidza kuti iwe hausi zvachose usina kugadzirira kuti aite kusiyana uku kwakakosha.

Unofanira kuziva kuti hausi muviri wako; iwe unofanirwa kuziva kuti muviri wako hausi iwe. Iwe unofanirwa kuziva izvi nokuti, kana iwe uchifunga nezvazvo, iwe unoziva kuti muviri wako wakasiyana kwazvo nhasi kubva pane zvaive apo, muhuduku, iwe wakatanga kuzviziva. Mumakore awakagara uri mumuviri wako wave uchiziva kuti zvave zvichichinja: pakupfuura kuburikidza nehucheche hwake uye kuyaruka uye huduku, uye mumamiriro ayo ezvinhu iye zvino, zvakachinja zvikuru. Uye iwe unoziva kuti semuviri wako wakakurira uko kwave kuri kuchinja zvishoma mumaonero ako enyika uye maonero ako nehupenyu. Asi mukati mekuchinja uku uku wakaramba uri iwe: ndiko kuti, iwe wakanga uchizviziva iwe uri munhu mumwe chete, zvakafanana neni, nguva yose. Kufungisisa kwako pamusoro pechokwadi ichi chiri nyore kunokumanikidza kuti uone kuti iwe zvechokwadi hausi uye haugone kuva muviri wako; pane kudaro, kuti muviri wako muviri wenyama iwe waunogara; mararamiro aunoita iwe uri kushanda; mhuka yaunenge uchiedza kunzwisisa, kudzidzisa nekuziva.

Iwe unoziva kuti muviri wako wakauya sei munyika ino; asi kuti wakapinda sei mumuviri wako iwe hauzive. Iwe hauna kupinda mairi kusvikira imwe nguva mushure mokunge yazvarwa; gore, zvichida, kana makore mazhinji; asi nezveizvi iwe unoziva zvishoma kana kwete, nokuti iwe unofunga nezvemuviri wako wakatanga chete mushure mokunge wauya mumuviri wako. Iwe unoziva chimwe chinhu pamusoro pezvinhu izvo muviri wako unogara uchichinja unogadzirwa; asi izvo zvauri iwe iwe hauzive; iwe hausati uchiziva seuri iwe mumuviri wako. Iwe unoziva zita iro muviri wako unoratidzika kubva kune miviri yevamwe; uye izvi zvawakadzidza kufunga nezvazvo sezita rako. Chinokosha ndechekuti, iwe unofanirwa kuziva, kwete kuti iwe uri ani semunhu, asi iwe uri ani semunhu-unozvifunga iwe pachako, asi hausati uchiziva iwe pachako, unhu husina kubviswa. Iwe unoziva kuti muviri wako unorarama, uye iwe unonyatsotarisira kuti ichafa; nokuti ichokwadi kuti muviri wose wevanhu uri mupenyu unofa munguva. Muviri wako wakanga uine mavambo, uye uchava nemagumo; uye kubvira pakutanga kusvika pakupedzisira zviri pasi pemitemo yenyika yezvinhu zvinoshamisa, zvekuchinja, kwemazuva. Iwe, zvisinei, hausi nenzira imwechete inoenderana nemitemo inobata muviri wako. Kunyange zvazvo muviri wako uchichinja zvinhu zvawakanyorwa kakawanda kupfuura iwe unoshandura zvipfeko zvaunopfekedza, huzivi hwako hahuchinje. Iwe unogara wakafanana iwe iwe.

Sezvaunofungisisa chokwadi ichi chaunowana kuti, zvisinei iwe ungaedza, haugoni kufunga kuti iwe pachako uchazombopera, chero kupfuura iwe unogona kufunga kuti iwe pachako wakambove wakatanga. Ichi ndechokuti kuziva kwako hakuna kutanga uye kusingaperi; iye chaiye ini, Izvo zvaunofunga, hazvifi uye hazvichinji, nekusingaperi kupfuura kusvika kwechiitiko chekuchinja, kwemazuva, erufu. Asi izvo izvi zvisizvo zvisingazivikanwi iwe, iwe hauzive.

Kana iwe uchizvibvunza iwe, "Chii chandinoziva kuti ndini?" Kuvapo kwekuzivikanwa kwako kuchazoita kuti iwe upindure mune imwe nzira yakadai seyi: "Chero chii chandinacho, ndinoziva kuti ini ndinenge ndichiziva; Ini ndinoziva zvishoma zvekuziva. "Uye uchienderera mberi kubva pachokwadi unogona kuti:" Saka ndinoziva kuti ndini. Ndinozivawo kuti ndini ini; uye kuti handizi mumwe. Ndinoziva kuti ichi chimiro changu chandinoziva-izvi zvakasiyana-siyana uye kuzvidzora kwandinonyatsonzwisisa-hazvishanduki muupenyu hwangu hwose, kunyange zvazvo zvimwe zvose zvandinoziva zvichiita kunge zviri mumamiriro ekuchinja nguva dzose. "Kufambira mberi kubva pane izvi iwe ungati:" Handizivi kuti izvi zvinoshamisa hazvina kuchinja ini; asi ndinoziva kuti mumuviri uyu wemunhu, wandinoziva panguva yangu yekumuka, kune chimwe chinhu chinoziva; chimwe chinhu chinonzwa uye chichida uye chinofunga, asi icho hachichinje; kuziva chimwe chinhu chinoda uye kunokanganisa muviri uyu kuti uite, asi pachena hausi mutumbi. Zviri pachena kuti chinhu ichi chinoziva, chero zvingave, ini ndoga. "

Nokudaro, nekufunga, iwe unouya kuzviona iwe usisiri semuviri ane zita uye mamwe maitiro akasiyana, asi semunhu anozviziva mumuviri. Munhu anozviziva mumuviri anonzi, mubhuku rino, muiti-mu-mu-muviri. Muiti-mu-mu-muviri ndiyo nyaya iyo bhuku iri rinonyanya kunetseka. Iwe zvino uchawana zvichibatsira, sezvaunenge uchiverenga bhuku, kuzvifunga iwe somuiti wakaitwa; kuti uzvione iwe somunhu asingafi mumuviri womunhu. Sezvaunodzidza kuzvifunga iwe semuiti, semuiti mumuviri wako, uchava kutora danho rinokosha kuti unzwisise chakavanzika chako iwe nevamwe.

Iwe unoziva muviri wako, uye kune zvimwe zvose zvezvisikwa, kuburikidza nehutano. Izvo chete kuburikidza nemishonga yemuviri wako waunokwanisa zvachose kushanda munyika yepanyama. Iwe unoshanda nekufunga. Kufunga kwako kunokurudzirwa nemanzwiro ako uye chido chako. Manzwiro ako uye kuda nekufungisisa nguva dzose zvinoratidzira mumabasa emuviri; Basa rekuita kwepanyama rinongova kutaura chete, kubwinya, kwebasa rako romukati. Mumuviri wako nemafungiro ayo ndiyo chiridzwa, iyo inogadziriswa, iyo inokurudzirwa nemanzwiro ako uye chido; iyo ndiyo mhando yako chaiyo chaiyo.

Mafungiro ako ndezvisikwa zvipenyu; zvisikwa zvisingaonekwi zvezvakasikwa; izvi zvinotanga kushanda izvo zvinotenderera chimiro chemuviri wako; iyo ndiyo masangano ayo, kunyange asina njere, anoziva semabasa avo. Nzwisiso dzako dzinoshanda senzvimbo, iyo inotumira maonero pakati pezvinhu zvezvinhu zvakasikwa uye manikirwo emunhu zvauri kushanda. Idzo mafungiro ezvisikwa zvenyama kumatare ako. Muviri wako nemanzwi ayo hazvina simba rekuzvidira; kwete kupfuura glove yako iyo yaunokwanisa kunzwa nayo uye kuita. Asi, iyo simba iwe iwe, mutengi, iwe unozviziva iwe, muiti wakaitwa.

Pasina iwe, muiti, mishini haigone kuita chero chinhu. Mabasa ekuzvipira emuviri wako-basa rekuvaka, kugadzirisa, kugadziriswa kwemaviri, nezvimwewo-zvinotungamirirwa nemhepo pachake semhepo yekufema sezvo inoshandiswa uye pamwe chete nemhando yakakura yemashanduko ekushandura. Ichi chiito chekuita mukati momuviri wako chiri kugara chiri kupindira, zvisinei, nekusava nemafungiro uye kusina kujeka kufunga: basa rakasvibiswa uye risina kusimbiswa kusvika pamwero wekuti iwe unokonzera kuparadza uye kusagadzikana kwemuviri wekutambudzika nekubvumira manzwiro ako uye zvido zvako kuita pasina iwe conscious control. Saka, kuitira kuti zvisikwa zvigone kubvumidzwa kudzorera mushini wako pasina kupindira kwemafungiro ako nemanzwiro, zvakapiwa kuti iwe nguva nenguva unofanira kuregera; chimiro mumuviri wako chinopa kuti chisungo chinokutora iwe nemanzwi pamwe chete dzimwe nguva zvinosununguka, zvishoma kana zvakakwana. Izvi zvakasununguka kana kurega kuenda kune pfungwa ndiko kurara.

Kunyange zvazvo muviri wako uchirara iwe hauna kubatana nayo; mune imwe nzira unenge uri kure nazvo. Asi nguva imwe neimwe paunomutsa muviri wako iwe pakarepo unoziva kuti iwe uri "I" iwe waimbova usati wasiya muviri wako muhope. Muviri wako, kana wakamuka kana wakarara, hauzivi chinhu, nokusingaperi. Icho chiri kuziva, icho chinofunga, ndiwe iwe, muiti uri mumuviri wako. Izvi zvinova pachena apo iwe uchifunga kuti iwe haufungi kana muviri wako warara; kunyanya, kana iwe uchifunga munguva yehope iwe hauzivi kana kurangarira, apo iwe unomutsa mafungiro emuviri wako, zvawave uchifunga.

Kurara kunenge kwakadzama kana kurota. Kurara kwakadzika ndiyo nyika yaunopinda nayo iwe pachako, uye umo iwe usati wambosangana nemafungiro; iyo ndiyo iyo maitiro ayo akarega kushanda semugumisiro wekusunungurwa kubva pasimba ravanoshandisa, iro iro simba iwe, muiti. Kurota ndiyo mamiriro ekudzivirira kusarura; iyo mamiriro ayo maziso ako akatendeuka kubva kune zvinhu zvekunze zvezvisikwa kuti zviite mukati mukati mechisikiro, zvichiita maererano nezvinoitika kune zvinhu zvinonzwisisika panguva yekumuka. Apo, mushure memakore ekurara zvakadzika, iwe unopinda zvakare mumuviri wako, iwe unobva womutsa pfungwa uye unotanga kushanda kuburikidza navo zvakare semunhu anonzwisisa wemichina yako, achifunga, achitaura, uye achiita semanzwiro-uye- chido chako iwe. Uye kubva pane imwe tsika tsika iwe unozviratidza pakarepo iwe uye nemuviri wako: "Ndarara," iwe unoti; "Zvino ndave ndakamuka."

Asi mumuviri wako uye kunze kwemuviri wako, kusvinura uye kurara zuva rimwe nerimwe; kuburikidza nehupenyu uye nerufu, uye kuburikidza nedzimwe nyika mushure mekufa; uye kubva kuhupenyu kuenda kuhupenyu kuburikidza nehupenyu hwako hwose-unhu hwako uye manzwiro ako ekuzivikanwa anopfuurira. Unhu hwako ndeyechokwadi chaizvo, uye nguva dzose kuvapo newe; asi chakavanzika chisingagoni kunzwisisa. Kunyangwe zvisingakwanisi kubatwa nemanzwi ayo iwe uchiri kuziva kuti uripo. Iwe unozviziva sekunzwa; une manzwiro ekuzivikanwa; manzwiro e-I-ness, ekuzvifunga; iwe unonzwa, pasina mubvunzo kana kuratidzira, kuti iwe wakasiyana zvakafanana iwe unoramba uripo muupenyu.

Iyi manzwiro ehupo hwekuzivikanwa kwako ndeyechokwadi zvokuti haugoni kufunga kuti iwe iwe mumuviri wako unogona kuva chero umwe kunze kwako; iwe unoziva kuti iwe nguva dzose unofanana newe, unoramba uchizvipira iwe, iwe muiti mumwe chete. Paunoisa muviri wako kuzorora uye kurara iwe haugoni kufunga kuti chimiro chako chichasvika pakuguma mushure mokunge musununguka kubata mumuviri wenyu uye regai kuenda; iwe unotarisira zvizere kuti kana iwe zvakare uchinge waziva mumutumbi wako uye uchitanga zuva idzva rebasa mauri, iwe ucharamba uine iwe, iwe pachako, iwe muiti mumwe chete.

Sezvo nehope, saizvozvo nerufu. Rufu runongova kurara kwenguva refu, kubviswa kwenguva pfupi kubva munyika ino yevanhu. Kana panguva yekufa iwe unoziva manzwiro ako e-I-ness, ekuzvimirira, iwe panguva imwechete unozoziva kuti nguva refu yekurara yerufu haigoni kuchinja kupfurikidza kwehuzivi hwako chero kupfuura husiku hwako hweusiku hunovhiringidza . Iwe uchanzwa kuti kuburikidza neramangwana risingazivikanwi iwe uchaenderera mberi, kunyange sezvawakaramba uchiita zuva rimwe nerimwe kuburikidza noupenyu huri kungoguma. Ichi iwe pachako, iwe iwe, unoziva muupenyu hwako hwehupenyu huno, ndihwo iwe pachako, iwe iwe, wakanga uchiziva kugara kwezuva nezuva kuburikidza neumwe wehupenyu hwako hwekare.

Kunyangwe yako yakareba kare isingazivikanwi kwauri ikozvino, hupenyu hwako hwepakutanga pasi pano hausi chishamiso chikuru pane hupenyu huno huripo. Mangwanani oga oga pane chakavanzika chekudzoka kuchirwere chako chinorara kubva kwauri-usinga-kuziva-kupi, kupinda mairi nenzira yako-hausi-kuziva-sei, uye zvakare kuziva nyika ino yekuzvarwa uye rufu uye nguva. Asi izvi zvakaitika kakawanda, zvave zvakadaro zvakasikwa zvakasikwa, zvokuti hazviiti sechinhu chakavanzika; iyo inowanzoitika. Asi hazvisi zvakasiyana nedzimwe nzira yaunofamba nayo apo, pakutanga kwekuvapo kwega kwega, iwe unopinda mutumbi mutsva wakagadzirirwa iwe nechisikirwo, wakadzidziswa uye wakagadzirirwa nevabereki vako kana vatarisi sevanhu vako vatsva kugara munyika, chimiro chitsva semunhu.

Unhu ihwo hunoita, mask, kuburikidza nayo iyo muimbi, muiti, anotaura. Saka zvinopfuura muviri. Kuti uve unhu muviri wemunhu unofanira kuve wakamuka nekuvapo kwemuiti mauri. Muhupenyu hunogara huchichinja-chinja muiti anoita nekutakura unhu, uye kuburikidza nayo inoita uye inotaura sezvainoita chikamu chayo. Sehuhu unhu muiti anofunga nezvayo seunhu; ndiko kuti, masquerader anozvifunga pachake sechikamu chainoita, uye anozvikanganwa pachayo seiye asingazivi kuti haasingafi mumasikisi.

Zvakakosha kunzwisisa pamusoro pekuvapo zvakare nekugadzirisa, zvisinei kuti hazvibviri kukanganisa kusiyana kwehupenyu hwevanhu uye unhu. Kutaura kuti kusaenzana kwekuberekwa uye nzvimbo, nzvimbo yeupfumi nourombo, hutano uye hutano, hunokonzerwa nenjodzi kana mukana ndeye kukanganisa kumutemo uye kururamisira. Uyezve, kugovera huchenjeri, unyanzvi, kuva nehanya, zvipo, masimba, masimba, kunaka; kana, kusaziva, kusaziva, kushaya simba, sloth, kukwikwidza, uye hukuru kana hudiki hwehutano mune izvi, sekubva kune hutano hwepanyama, hunopesana nepfungwa dzakanaka uye kufunga. Heredity ine chokuita nemuviri; asi unhu hunoitwa nemafungiro ako. Mutemo uye kururamisira zvinotonga nyika ino yekuberekwa nekufa, zvisinei kuti haikwanise kuramba iri mumitambo yayo; uye mutemo uye kururamisira zvinokunda munyaya dzevanhu. Asi zvinoitika hazviiti nguva dzose kutevera chikonzero. Kudyara hausi kuteverwa nokukurumidza nekukohwa. Saizvozvowo, migumisiro yechiito kana yepfungwa ingasati yaonekwa kusvikira mushure menguva refu inopindira. Hatingagoni kuona zvinoitika pakati pefungiro uye chiito nemigumisiro yavo, chero zvatinogona kuona zviri kuitika muvhu pakati pekuchera nguva nekukohwa; asi mumwe nomumwe pachake mumuviri wemunhu anoita mutemo wake pachayo sechinangwa chezvaanofunga uye zvaanoita, kunyange zvingave zvisingazivi kana zvichirondedzera mutemo; uye hazvizivi kana nguva iyo chirongwa ichi chizadzikiswa, sechiitiko, munguva ino kana kuti mune ramangwana hupenyu pasi pano.

Zuva uye hupenyu huri zvimwe chete; iyo inowanzo nguva dzehupenyu hunoramba huripo iyo muiti anoita basa rayo uye anoenzanisa nhoroondo yevanhu nehupenyu. Usiku uye rufu, zvakare, zvakafanana zvakafanana: kana iwe uchinge waenda kurega kuti muviri wako uzorore uye uvete, iwe unofamba nezvakaitika zvakangofanana nezvo zvaunofamba apo iwe unobva mumuviri pafa. Hope dzako dzeusiku, zvakare, dzinofanira kuenzaniswa nehupenyu hunotevera-huri kuburikidza nayo iwe unowanzopfuura: zvose zviri zvikamu zvebasa rekuzviisa pasi remuiti; mukati mavo mauri munorarama pamusoro pemafungiro enyu ekusimudza uye zviito, mazwi enyu achiri kushanda mumasikirwo, asi mukati memamiriro enyika ezvakasikwa. Uye nguva yeusiku yehope huru, apo pfungwa dzisiri zvakare-iyo yekukanganwa umo kusina chiyeuchidzo chechinhu chipi-inofananidzwa nenguva isingafungi yaunomirira pachikumbaridzo chenyika chaiyo kusvikira iwe udzoka zvakare- taurirana nemanzwi ako mumutumbi mutsva wenyama: muviri wemucheche kana muviri wemwana wakagadzirirwa iwe.

Paunotanga hupenyu hutsva iwe unofunga, sekuda. Iwe unonzwa kuti iwe uri chinhu chakasiyana uye chakajeka. Iyi manzwiro e-I-ness kana kuzvifunga ndiyo imwe chete chinhu chaicho chaunofunga kwenguva yakareba. Zvose zvinoshamisa. Kwenguva yakati iwe unofara, zvichida unotambudzika, nemuviri wako wisinganzwisisiki uye nzvimbo isingazivikanwi. Asi sezvaunodzidza kushandisa masimba ako uye kushandisa masimba ayo unowedzera zvishoma nezvishoma kuziva iwe pachako. Uyezve, iwe unodzidziswa nevamwe vanhu kuti unzwe kuti muviri wako iwe pachako; iwe wakaitwa kuti unzwe kuti iwe uri muviri.

Saizvozvowo, sezvo iwe uchiuya kakawanda pasi pekutonga kwemashoko emumuviri wako, unowedzera zvishoma kuti iwe uri chimwe chinhu chakasiyana nemuviri waunotora. Uye apo iwe uchikura kubva pauduku iwe ucharasikirwa nekubata nezvose zvinenge zvisinganzwisisiki nemanzwi, kana kuti zvinogoneka maererano nemafungiro; iwe uchange uine mujeri mupfungwa munyika yepanyama, unongorangarira chete zviitiko, zvekunyengera. Pasi pemitemo iyi iwe unenge uri chinyaradzo cheupenyu hwako iwe pachako.

Chinhu chakavanzika chikuru ndechokuti Wako chaiye-kuti mukuru wega uyo asiri mumuviri wako; kwete mune kana nyika ino yekuzvarwa nekufa; asi iyo, iyo isingafi isingafi muHumambo hweHumambo hweHumambo hwose, iripo nehupenyu hwako hwose, kuburikidza nehutano hwako hwose hwehope uye rufu.

Munhu wehupenyu hwose achitsvaga chimwe chinhu chichagutsa chiri chaicho chido cheUye chaiye chaiye; chimiro, kuzvidzora uye ini-ness, iyo imwe neimwe inofungisisa, uye inonzwa uye inoda kuziva. Nokuda kwekuti Real self inofanira kuzivikanwa seZvo-zivo, chinangwa chaicho chisingazivikanwi chekutsvaga kwevanhu. Iko kusingaperi, kukwana, kuzadzika, kunotaridzirwa asi kusingawanikwi muhukama hwevanhu nekuedza. Uyezve, munhu chaiye Wega ndiye mutungamiri wekare uye mutongi anotaura mumoyo sehana uye basa, sekururama uye kufunga, semutemo uye kururamisira-pasina munhu upi zvake angave akawandisa kupfuura mhuka.

Ikoko kune Kuzvipira kwakadaro. Izvo ndeyomutatu weTunune, mubhuku rino rakadanwa nokuti ichinhu chisingaoneki chimwe cheumwe munhu mumwechete: chemuzivi, chikamu chekufunga, uye chikamu chinoita. Chero chikamu chemuiti wechikamu chinogona kupinda mumuviri wemhuka uye kuita muviri iwoyo munhu. Chikamu ichocho chakafanana ndizvo zviri pano zvinonzi muiti-mu-mu-muviri. Mumunhu wese ari muiti akafananidzwa chikamu chisingaverengeki cheTatu Chayo Self, icho chiri chikamu chakasiyana pakati pevamwe vaSelune Selves. Vafungidziri uye vanoziva zvikamu zveMutatu weMuviri wega wega ndevokusingaperi, nyika yekusingaperi, iyo inopararira iyi nyika yedu yevanhu yekuzvarwa uye rufu nenguva. Muiti-mu-mu-muviri unotungamirirwa nemanzwi uye nemuviri; saka hazvikwanise kuve nechokwadi chezvokwadi yezvenguva dzose dzekufunga uye dzinoziva zvikamu zveTurune Self yayo. Izvo zvinorasikirwa nazvo; izvo zvinokanganisa maziso zvinopofumadza, mavhiri enyama anozvitora. Hazvioni kudarika mhando dzemagariro; iyo inotya kuzvisunungura pachayo kubva kumativi emaviri, uye imire uri yoga. Apo muiti wakaitwa anozviratidza pachake achida uye akagadzirira kubvisa kunaka kwechirevo chinoratidzira, mupfungwa yake uye anoziva nguva dzose akagadzirira kupa Chiedza panzira inoenda kuzviziva. Asi muiti akafanirwa mukutsvaga mufungidziri uye anoziva anotarisa kune imwe nyika. Chinozivikanwa, kana Chaicho Chaicho, chave chiri chisinganzwisisiki pakufunga kwevanhu mumarudzi ose ehupenyu.

Plato, zvichida yakajeka uye mumiriri wefilosofi yeGirisi, akashandiswa senheyo kuvateveri vake muchikoro chake chefilosofi, Academy: "Ziva iwe pachako" -notenderera segungwa. Kubva pazvinyorwa zvake zvaizoita sokuti aive nekunzwisisa kweAiyo chaiye, kunyange zvazvo hakuna rimwe remashoko raakashandisa rakashandurwa muchiChirungu sechinhu chakakosha kupfuura "mweya". Plato akashandisa nzira yekubvunza pamusoro pekutsvaga kweAiyo chaiyo. Ikoko kune unyanzvi hukuru mukushandisa kwevanhu vake; mukubudisa zviitiko zvake zvinoshamisa. Nzira yake ye dialectics iri nyore uye yakajeka. Muverengi ane usimbe mupfungwa, uyo angada kufarira kupfuura kudzidza, achafunga kuti Plato anononoka. Zviri pachena kuti nzira yake ye dialectic yaiva yekudzidzisa pfungwa, kukwanisa kutevera nzira yekufunga, uye kusave kukanganwa mibvunzo nemhinduro muhurukuro; zvimwe imwe ingadai isingakwanisi kutonga mhedziso yakawanikwa mumakakatanwa. Zvechokwadi, Plato akanga asina chinangwa chokupa mudzidzi ruzivo rukuru. Zvinenge zvichida kuti aida kuranga pfungwa mukufunga, kuitira kuti nemafungiro ake pachake aizoratidzwa uye aendeswe kune ruzivo rwehurukuro yake. Iyi, iyo Socratic method, is dialectical system yemibvunzo yakajeka uye mhinduro dzinofanirwa kutevedzwa zvechokwadi dzichabatsira munhu kudzidza kuti afunge sei; uye mukudzidzisa pfungwa kufunga zvakanaka zvakajeka Plato akaita zvakawanda zvichida kupfuura mumwe mudzidzisi. Asi hapana zvinyorwa zvakatiwira kwatiri umo iye anotaura kuti kufunga chii, kana kuti chinangwa chii; kana icho Chaicho chaicho, kana nzira yekuziva nayo. Mumwe anofanira kutarisa mberi.

Dzidziso yekare yeIndia inopfupikiswa mu cryptic statement: "iwe ndiwe" (tat tvam asi). Dzidziso haina kujekesa, zvisinei, chii icho "icho" kana kuti "iwe" chii? kana kuti nenzira ipi iyo "iyo" uye "iwe" yakabatana, kana kuti inofanira kuonekwa sei. Asi kana mazwi aya aine zvinoreva kuti anofanira kutsanangurwa mumashoko anonzwisisika. Chinhu chemafirosofi eIndia-kutora maonero ezvidzidzo zvezvikoro zvikuru-zvinoita sekuti mumunhu pane chimwe chisingafi chisingafi uye uye nguva dzose chave chiri chikamu chechikamu kana chimwe nechimwe chinhu, sekudonha kwegungwa Mvura chikamu chegungwa, kana separk inomumwe nemurazvo umo une mavambo uye aripo; uye, zvakare, kuti uyu munhu chimwe chinhu, uyu muiti akafanirwa-kana, sezvaanonzi muzvikoro zvikuru, atman, kana purusha,-akaparadzaniswa kubva kune zvakasikwa zvachose nechimwe chifukidzo chechifukidzo chekufungidzira, maya, iyo inokonzera muiti mumunhu kuti azvifunge pachayo sega akaparadzanisa uye semunhu; asi, vadzidzisi vanozivisa, hapana munhu mumwe chete kunze kwezvinhu zvikuru zvepasi rose, zvinonzi Brahman.

Dzidziso ndeyekuti, zvakare, zvikamu zvakarongeka zveBrahman pasi rose zviri pasi pehupenyu hwevanhu uye zvinokonzera kutambura, vasingazivi kuti vanozivikanwe kuti chii neBrahman yose; kusungirirwa kugumbo rekuberekwa nekufa nekudzokorora zvakare muzvisikwa, kusvikira, mushure memazera mazhinji, zvikamu zvishoma zvishoma zvichange zvasanganiswa zvakare muBrahman yose. Chikonzero kana kudiwa kana kudiwa kweBrahman kuenda nenzira inooma uye inorwadza sezvo zvidimbu kana madonhwe hazvisi, zvisinei, zvakatsanangurwa. Uyewo hairatidzirwe kuti ingangove yakakwana sei Brahman pasi rose kana kuti inogona kubatsirwa nayo; kana kuti chimwe chezvimedu zvaro zvinobatsira; kana kuti zvakasikwa zvakabatsirwa sei. Zvose zvehupenyu hwevanhu zvaizoratidzika sechinhu chisina maturo pasina chikonzero kana chikonzero.

Kunyange zvakadaro, imwe nzira inoratidzirwa neyo munhu akakodzera zvakakwana, achitsvaka "kusarudzwa," kana "kusununguko" kubva kuhutano hwepfungwa hwemazuva ano, zvichigona kuburikidza nekuedza kwechigamba kubvisa kurema, kana kusanganisa kwechisikirwo, uye mberi mberi kazhinji kupukunyuka kubva pane zvakasikwa. Rusununguko runofanira kuwanikwa, zvinonzi, kuburikidza netsika ye yoga; nokuti kuburikidza ne yoga, zvinonzi, kufunga kunogona kuve kwakarangwa zvokuti iyo atman, purusha-muiti wakaitwa-anodzidza kubvisa kana kuparadza manzwiro uye zvishuvo zvayo, uye anodzivisa pfungwa yekufungidzira umo mafungiro ayo ave akavharwa kwenguva refu; nokudaro kusunungurwa kubva pakudiwa kwekuwedzera hupenyu hwevanhu, inopedzisira yadzoserwa muBrahman yose.

Muzvinhu zvose izvi pane zvipfeko zvechokwadi, uye naizvozvo zvakanyanya kunaka. Iogi inodzidza zvechokwadi kudzora muviri wake uye kuranga manzwiro ake uye zvido zvake. Anogona kudzidza kudzora manzwiro ake kusvika pakukwanisa kwaanogona, kana achida, achiziva nhoroondo yezvinhu zvemukati kune izvo zvinowanzoonekwa nemafungiro evanhu asina kudzidza, uye zvingadaro zvichibvumirwa kutsvaga uye kuzivikanwa nehurumende mumasikirwo ayo zvakavanzika kune vanhu vakawanda. Anokwanisa, mberi, kusvika pakukwirira kwepamusoro pemasimba ezvisikwa. Zvose zvisinganzwisisiki zvinogadza munhu wacho kubva paukuru hwakawanda hwevadzidzisi. Asi kunyange zvazvo chirongwa che yoga chinoreva "kusunungura," kana kuti "kuzvisarudzira," iwe pachako iwe pachako kubva pakufungidzira kwemazwi, zvinoratidzika zvakajeka kuti hazviiti zvachose kutungamira pane zvinyorwa zvezvisikwa. Izvi zviri pachena nekuda kwekusanzwisisana kwepfungwa.

Pfungwa iyo yakadzidziswa mu yoga ndiyo pfungwa-pfungwa, njere. Ndiyo chimbo chaicho chemuiti chinorondedzerwa mumapeji akazotevera semafungiro emuviri, pano akaparadzaniswa kubva kune mamwe mafungiro maviri iye zvino asati asarudzwa: pfungwa dzekunzwa uye kuda kwemuiti. Pfungwa dzomuviri ndiyo chete nzira iyo muiti akafanirwa anogona kuita kuburikidza nemanzwiro ayo. Kushanda kwemafungiro emuviri kunongopedzisira kuenderana nemafungiro, uye naizvozvo zvakanyanya kune zvakasikwa. Kuburikidza naro munhu anoziva zvinhu zvose muzvinhu zvaro zvinoshamisa chete: nyika yenyika, yezvinyengeri. Nokudaro, kunyange zvazvo mudzidzi achirovedza pfungwa dzake, panguva imwechete inoonekwa kuti iye achiri kutarisana nemafungiro ake, achiri kukanganisa mumasikirwo echisikigo, asingasunungurwi kubva pane zvinodikanwa zvekugara zvakare mune miviri yevanhu. Muchidimbu, zvisinei nokuti munhu anoita zvakanaka angave akaita semutambo wemuviri waro, haugoni kuzviparadzanisa kana kuzvisunungura kubva pane zvakasikwa, haagoni kuwana ruzivo rwega kana kuti rweUye chaiyo, nekufunga nemafungiro emuviri chete; nokuti nyaya dzakadaro dzinongogara dzisinganzwisisiki kune unyanzvi, uye dzinogona kunzwisiswa chete kuburikidza nekushanda kwakanyatsorongeka kwemuviri wemafungiro ne pfungwa dzekunzwa uye chido.

Izvo hazvioneki kuti pfungwa dzekunzwa uye dzechido dzakanyatsofungidzirwa muEastern maitiro ekufunga. Uchapupu hweizvi hunowanikwa mumabhuku mana ePoanjali's Yoga Aphorisms, uye mumashoko akasiyana-siyana pamusoro pebasa iroro rekare. Patanjali ndiyo inonyanya kukoshesa uye inomiririra mafilosofi eNdiya. Zvinyorwa zvake zvakajeka. Asi zvinoratidzika kuti zvinonzwisisika kuti dzidziso yake yechokwadi yakarasika kana yakachengetwa yakavanzika; nokuti iyo yakawanda yakajeka sutras inotakura zita rake yaizoita seinoodza mwoyo kana kuita kuti zvisingakwanisi chinangwa icho chavari kutarisirwa. Izvozvo zvakakanganisika zvinogona kuramba zvisingambofungidziki kuburikidza nemazana emakore ndezvokutsanangurwa chete muchiedza chezvinobudiswa muzvikamu zvekare uye zvekare pamusoro pekunzwa nekuchiva mumunhu.

Dzidziso yekuMabvazuva, kufanana nedzimwe mafilosofi, inofunganya nechakavanzika chekuzviziva mumumunhu wemunhu, uye chakavanzika chehukama pakati payo pachayo nemuviri wayo, nemasikirwo, uye pasi rose sezvose. Asi vaIndia vadzidzisi havaratidzi kuti vanoziva kuti izvi zvinorevei ivo-anman, purusha, muiti wakaitwa-ndeye, seanosiyana kubva pane zvakasikwa: hapana kusiyana kwakasiyana kunoitwa pakati pemuiti-mu-mutumbi nomuviri iyo ndeyezvisikwa. Kukundikana kuona kana kuratidza kusiyana uku kuri pachena nekuda kwekusaziva kwakasikwa kana kusanzwisisana kwekunzwa uye chido. Zvakakosha kuti kunzwa uye chido zvinotsanangurwa panguva ino.

Kukurukurwa kwekunzwa nekuchiva kunotanga imwe yezvinyanya kukosha uye zvakasvika kune zvidzidzo zviri mubhuku rino. Zvarinoreva uye kukosha hazvikwanise kuvekwe. Kunzwisisa uye kushandiswa kwekunzwa nekuchiva kunogona kureva kushanduka kwekufambira mberi kwevanhu uye kwevanhu; iyo inogona kusunungura vanoita kubva pakufunga kwenhema, zvitendero zvenhema, zvinangwa zvenhema, izvo zvavakazvichengetera murima. Iyo inopesana nechitendero chenhema chakange chave chichigamuchirwa zvakashata; rutendo rwakave rwakadzika midzi mumafungiro evanhu avo sezviri pachena kuti hakuna munhu anofunga kubvunzurudza.

Izvozvi: Munhu wose akadzidziswa kutenda kuti mazwi emuviri ari mashanu muhuwandu, uye kunzwa ikoko ndeimwe yemanzwi. Aya mazwi, sezvakataurwa mubhuku rino, ndiwo maumbirwo ezvisikwa, zvinhu zvepanyama, anoziva semabasa avo asi asina njere. Iko kune maziso mana chete: kuona, kunzwa, kuravira, uye kunhuwa; uye nokuda kweruzivo rumwe nerimwe kune chimiro chakakosha; asi hapana chimiro chakakosha chekunzwa nokuti kunzwa-kunyange kunonzwa kuburikidza nemuviri-hakusi kwemuviri, kwete kwechisikigo. Icho chimwe chezvinhu zviviri zvemuiti. Mhukawo dzinonzwa uye dzinofarira, asi mhuka dzinoshandurwa kubva kumunhu, sezvakatsanangurwa gare gare.

Izvozvi zvinofanira kunge zvichitaura nezvechido, chimwe chiitiko chemuiti. Kunzwa nekuchiva kunofanira kuonekwa nguva dzose, nokuti hazviparadzanisi; uye haigoni kuvapo kunze kweumwe; iyo yakafanana nemapuranga maviri emagetsi emagetsi, kumativi maviri emari. Nokudaro bhuku rino rinoshandisa izwi rechimiro: kunzwa-uye-kuda.

Kunzwa-uye-chido chemuiti isimba rakangwara iro chimiro nemweya zvinosunungura. Icho chiri mukati memasimba ekusika ari kwose kwose aripo; kunze kwayo iyo upenyu hwaizoguma. Kunzwa-uye-chido ndiko kutanga kwekusika uye kusingaperi kwezvinhu zvekusika izvo zvinhu zvose zvinonzwisisika, zvakagadzirwa, zvakagadzirwa, zvinobudiswa, uye zvinodzorwa, kana kuburikidza nehurumende yevanhu vanoita mumiviri yevanhu kana yevaya vari veHurumende yenyika, kana yeIntelligences huru. Kunzwa-uye-chido chiri mukati memabasa ose akangwara.

Muviri womunhu, kunzwa-uye-chido ndiro simba rinoziva iro rinoshandisa iyi mhando yemhando. Hapana chimwe chezvinhu zvina-chinonzwa. Kunzwa, izvo zvisingaiti zvemuiti, ndezvomuviri uyo unonzwa, unonzwa muviri uye unonzwa maonero anoendeswa kumuviri nemazwi mana, seanonzwa. Uyezve, inogona nenzira dzakasiyana-siyana inonzwisisa zvinyorwa zvepamusoro, zvakadai semafungiro, mhepo, chirevo; inogona kunzwa zvakanaka nezvakaipa, uye inogona kunzwa kunyeverwa kwehana. Chido, icho chinoshanda, ndiyo simba rinoziva rinotungamirira muviri mukuzadzika kwechinangwa chemuiti. Muiti anoshanda panguva imwechete muzvikamu zvaro zvose: saka zvinodiwa zvose zvinobva pakufunga, uye manzwiro ose anosimudzira chido.

Iwe uchange uri kutora danho rinokosha munzira yekuziva iwe unozviziva mumuviri kana iwe uchifunga iwe semanzwiro anonzwisisika aripo kuburikidza nehutano hwako hwekuzvidira, zvakasiyana nemuviri waunofunga, uye pamwe chete semasimba anoziva chekuda kupfuurira kuburikidza neropa rako, asi izvo zvisiri ropa. Kunzwa-uye-kuda kunofanira kugadzirisa pfungwa zvina. Kunzwisiswa kwenzvimbo uye basa rekunzwa-uye-chido ndicho chikonzero chekubva kune zvitendero izvo kwemazana emakore zvakakonzera vanoita mumunhu kuti vafunge ivo pachavo sevanhu venyama. Nekunzwisisa uku kwekunzwa-uye-nechido mumunhu, uzivi hweIndia hunogona kuenderera mberi nekutenda kutsva.

Dzidziso yekuEastern inogamuchira chokwadi chokuti kuitira kuti uwane ruzivo rwekuzviziva iwe mumuviri, munhu anofanira kusunungurwa kubva pamanzwisisiro emangariro, uye kubva pakufunga kwenhema uye chiito chinokonzerwa nokusakwanisa kudzora manzwiro ako uye zvido zvake . Asi haisi kupfurikidza nekusaziva kwepasi rose kuti kunzwa ndeimwe yemafungiro emuviri. Pane zvakasiyana, vadzidzisi vanotaura kuti kubata kana kunzwa kune pfungwa yechishanu; kuchiva kunobva pamuviri; uye kuti zvose manzwiro uye chido zvinhu zvechisikigo mumuviri. Maererano nehana iyi inofungidzirwa kuti purusha, kana atman-muiti akaitwa, kunzwa-uye-chido-anofanira kubvisa zvachose kunzwa, uye anofanira kuparadza chose, "kuuraya kunze," chido.

Muchiedza chezvinhu zvakaratidzwa pano pamusoro pekunzwa-uye-kuda, zvinenge zvingaita sokuti dzidziso yeEast inokurudzira zvisingaiti. Munhu asingagoni kuparara asingazvifi mumuviri haagoni kuzviparadza pacharo. Kana zvaive zvichibvira kuti muviri wemunhu upfuurire kurarama usina kunzwa-uye-kuda, muviri unenge uchinge uchinge uchinge usingafariri.

Kunze kwekusanzwisisana kwavo kwekunzwa-uye-chido vadzidzisi veIndia havapi uchapupu hwokuti vane ruzivo kana kunzwisisa kweTunun Self. Muchirevo chisina kutsanangurwa: "iwe ndiwe," zvinofanira kunge zvichinyorwa kuti "iwe" uyo anotaurirwa ndeye atman, purusha-munhu oga akazviita; uye kuti "iyo" iyo iyo "iwe" iyo inosarudzwa nayo ndeyozvisikwa zvose, Brahman. Hakuna kusiyana kwakagadzirwa pakati pemuiti nemuviri wayo; uye saizvozvo kune kukundikana kwakakosha kusiyanisa pakati peBrahman rose uye zvisikwa zvose. Kuburikidza nedzidziso yeBrahman yepasi rose seyo magumo uye kuguma kwevanhu vose vanozvifananidza, mamiriyoni asingaverengeki evanoita vakachengetwa mukusaziva vaSelves avo chaivo; uyezve tauya kutarisira, kunyange kuda, kurasikirwa muBrahman wepasi rose icho chiri chinhu chakakosha zvikuru chero munhu upi zvake anogona kuva nacho: munhu chaiye chaiye, munhu wega wega Mukuru Self, pakati peSvive mumwe munhu asingafi.

Kunyange zvazvo zviri pachena kuti Eastern philosophy inotarisira kuchengetedza muiti akabatana nemasikirwo, uye mukusaziva kweAvo chaiyo chaiyo, inoratidzika isinganzwisisi uye haigoneki kuti dzidziso idzi dzingadai dzakatangwa mukusaziva; kuti vangadai vakapfuurirwa nechinangwa chekuchengetedza vanhu kubva muchokwadi, uye saka vachizviisa pasi. Pane kudaro, zvinonyanya kuitika kuti maitiro akange aripo, zvisinei kunyange ekare angave ari, anongova zvipfeko zvekugadzirisa zvehurumende yakare yakakura yakabva kune dzakabudirira yakanyangarika uye yakananga kukanganwa: dzidziso ingangodaro yakanyatsojekesa; iyo manzwiro anozivikanwa achifunga-uye-nechido semunhu asingafi-mu-mu-muviri; izvo zvakaratidza muiti nzira yekuziva zivo Yayo chaiyo. Izvo zvikamu zvezvemafomu aripo zvinoratidza mikana yakadaro; uye kuti munguva iyo yekare dzidziso yepakutanga isinganzwisisiki yakapa nzira yekudzidzisa dzidziso yeBrahman yepasi rose uye dzidziso dzinofungidzira dzinogona kuita kuti mweya usingafi-uye-chishuwo sechinhu chisingadikanwi.

Iko kune pfuma isati yavigwa zvachose: Bhagavad Gita, iyo inokosha kupfuura dzose dzeyemamwe maIndia. Ndiyo pearl yeIndia kudarika mutengo. Ichokwadi chinopihwa naKrishna kusvika Arjuna chakanaka, chakanaka, uye chisingaperi. Asi iyo nguva yakareba iyo iyo dhiyamisi yakagadzirirwa uye inobatanidzwa, uye dzidziso dzekare dzeVedic umo mairi echokwadi akafukidzirwa uye akadzikamwa, zvinoita kuti zvive zvakaoma kwatiri kuti tinyatsonzwisisa kuti vanhu vakadini Krishna naAruna vari; kuti vane ukama kune mumwe nemumwe; izvo hurumende yemumwe nomumwe kune imwe, mukati kana kunze kwemuviri. Dzidziso iri mumitsetse yakarurama inoremekedzwa yakazara nechinangwa, uye inogona kuva yakakosha zvikuru. Asi yakavhenganiswa uye yakasvibiswa nechechi yebhaibheri uye dzidziso dzemuMagwaro kuti kukosha kwayo kunenge kwazara zvachose, uye kukosha kwayo kwechokwadi kunoderedzwa.

Nokuda kwekusava nekunaka kwekujekesa muEfrica philosophy, uye kuti iyo inoratidzika seinozvipikisa seyo mutungamiri wekuziva iwe pachavo mumuviri uye weAiyo chaiye, dzidziso yekare yeIndia inoratidzika kunge isina chokwadi uye isingagoneki . Mumwe anodzokera kumavirazuva.

NezvechiKristu: Mhedzisiro chaiye uye nhoroondo yechiKristu ndeyekudzikama. Zvinyorwa zvakawanda zvakakura kubva mumazana emakore ekuedza kutsanangura kuti dzidziso idzi ndei, kana kuti chii chavakaronga kuva. Kubva pamavambo ekutanga pane dzidziso zhinji yekudzidzisa; asi hapana zvinyorwa zvakaburuka zvinoratidza ruzivo rwezvakange zvakarongwa uye zvakadzidziswa pakutanga.

Mifananidzo nemashoko ari muEvhangeri zvinounza uchapupu hwehukuru, zvinyoro, uye chokwadi. Asi kunyange avo avo mharidzo mutsva inotanga kupiwa inoita sevasina kuzvinzwisisa. Iko mabhuku akajeka, kwete kutarisirwa kutsausa; asi panguva imwe chete iyo inotaura kuti pane mukati mekutaura kune yevasanangurwa; dzidziso yepachivande yakanga isiri yevose asi yekuti "ani nani anoda kutenda." Zvechokwadi, mabhuku azere nezvishamiso; uye inofanirwa kufungidzirwa kuti vanopfeka dzidziso yaizivikanwa kune vashoma vashoma. Baba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene: izvi zvakavanzika. Zvakavanzika, zvakare, ndezvisina kuchena Conception uye kuberekwa uye hupenyu hwaJesu; nekurovererwa kwake, rufu, nekumuka. Nhema, pasina mubvunzo, idenga negehena, uye dhiyabhorosi, uye umambo hwaMwari; nokuti hazvirevi kuti nyaya idzi dzaireva kuti dzinzwisiswe maererano nemanzwi, panzvimbo pezviratidzo. Uyezve, mumabhuku acho pane mitsara uye mazwi asinganzwisisiki kutorwawo chaiwo, asi panzvimbo yemafungiro evamwe; uye vamwe zvakajeka vangave nekakosha chete kumapoka akasarudzwa. Uyezve, hazvina musoro kufunga kuti mifananidzo uye zvishamiso zvingave zvakabatana sechokwadi chaiye. Mysteries yose-asi hapana paine zvakavanzika zvakazarurwa. Zvose izvi zvakavanzika?

Chinangwa chaicho chakajeka cheEvhangeri ndechekudzidzisa kunzwisisa nekugara kwehupenyu hwemukati; hupenyu hwemukati hunozovandudza muviri wemunhu uye nokudaro hukunde rufu, kudzorera muviri wenyama kuhupenyu husingaperi, iyo iyo inonzi inowira-iyo "kuwa" kuva "chivi chepakutanga." Pane imwe nguva ikoko zvirokwazvo yave yakarongeka nzira yekurayiridza iyo yaizojekesa kuti munhu angararama sei mukati mehupenyu hwehupenyu: sei munhu anogona, kuburikidza nokudaro, achiuya mukuziva kweAiyo chaiyo. Kuvapo kwekudzidzisa kwakadaro kwakavanzika kunoratidzwa muzvinyorwa zvekutanga zvechiKristu kuburikidza nezvinyorwa kune zvakavanzika uye zvakavanzika. Zvakare zvinoratidzika pachena kuti mifananidzo iri zvirevo, zvinyorwa: zvinyorwa zvinyorwa uye mifananidzo yekutaura, kushanda semotokari yekuendesa kwete mienzaniso yezvetsika chete uye dzidziso dzakanaka, asiwo zvimwe mukati, chokwadi chisingaperi sezvikamu zvehutano hwekudzidzisa. Zvisinei, MaEvhangeri, sezvavaripo nhasi, haawani hukama hunenge huchidikanwa kuti hugadzire hurongwa; izvo zvakaburukira kwatiri hazvina kukwana. Uye, pamusoro pezvinhu zvakavanzika umo dzidziso dzakadaro dzinofungidzirwa dzakavanzwa, hapana chiziviso chinozivikanwa kana code yakapiwa kwatiri izvo zvatinogona kuvhura kana kuzvitsanangura.

Iyo yakazara uye yakajeka yakazarura mucherechedzo wezvidzidzo zvekutanga zvatinoziva ndeyePauro. Mashoko aakashandisa akafanirwa kuita kuti zvaanoreva zvive pachena kune avo vaakanyorerwa; asi ikozvino zvinyorwa zvake zvinoda kushandurwa maererano nemasikati. "Tsamba Yokutanga yaPauro kuvaKorinte," chitsauko chegumi nemashanu, inotaura nezvekuyeuchidza dzimwe dzidziso; mamwe mazano akajeka pamusoro pehupenyu hwehupenyu hwemukati. Asi ndeyekufungidzirwa kuti dzidziso idzi dzisiri dzisina kuzvipira kunyora-izvo zvingaratidzika zvinonzwisisika-kana kuti zvakange zvakarasika kana kuti zvakasara kunze kwezvinyorwa zvakaburuka. Pazviitiko zvose, "Nzira" haina kuratidzwa.

Sei chokwadi icho chakapiwa nenzira yekusanzwisisika? Chikonzero chacho chingave chakanga chiri chokuti mitemo yenguva yakarambidzwa kupararira kwezvidzidzo zvitsva. Kupararira kwekudzidzisa kusingazivikanwi kana dzidziso ingadai yakarangwa norufu. Zvechokwadi, nheyo ndeyekuti Jesu akatambura rufu nekurovererwa kwekudzidzisa kwake kwechokwadi uye nzira uye hupenyu.

Asi nhasi, zvinonzi, pane rusununguko rwekutaura: mumwe angataura pasina kutya rufu izvo munhu anotenda pamusoro pezvakavanzika zvehupenyu. Zvose zvinofungidzira kana kuziva nezvebumbiro remitemo uye kushanda kwemuviri wemunhu uye wehupenyu hwekuzviziva hunogara mairi, chokwadi kana pfungwa dzingave dzave nadzo pamusoro pehukama huri pakati payo pachayo uye Hwake chaiye, uye pamusoro penzira yekuziva- izvi hazvifaniri kuvanzwa, nhasi, mumashoko ekusaziva anoda chiyi kana chidimbu chekunzwisisa kwavo. Munguva dzemazuva ano zvose "mazano" uye "mapofu," zvose "zvakavanzika" uye "mavambo," mumutauro unonyanzwisisika, inofanira kuva uchapupu hwekusaziva, kuzvikudza, kana kushamisika kwekutengeserana.

Asi zvisinei zvikanganiso uye kupesana uye mapoka ezvitendero; zvisinei nokuti kududzirwa kwakasiyana-siyana kwezvirevo zvaro zvisinganzwisisiki, chiKristu chakapararira kumativi ese enyika. Zvichida kupfuura zvimwe zvitendero, dzidziso dzaro dzakabatsira kuchinja nyika. Panofanira kuva nechokwadi mune dzidziso, zvisinei kuti zvingave zvakavanzwa, izvo, kwemakore anenge zviuru zviviri, zvasvika mumoyo yevanhu uye zvakamutsa Hupenyu mukati mavo.
Chokwadi chisingaperi chiri muhupenyu muHumambo, muHumambo huri huwandu hwevose vanoita mumitumbi yevanhu. Izvozvi chokwadi hazvikwanise kupedzwa kana kukanganwa zvachose. Mune zvipi zvezera, mune chero upi zvake mafiroso kana kutenda, chokwadi chinozoonekwa uye chinobudirira, chero chipi zvacho chavanoshandura mafomu.

Imwe nzira iyo imwe yechokwadi ichi inokandwa ndiyo Freemasonry. Urongwa hweMasonic hwakafanana nehupenyu hwevanhu. Iine dzidziso dzekukosha kukuru; zvakanyanya kukura, chaizvoizvo, kupfuura zvakakosha nevaMasons avo vanochengetedza. Kurongeka kwakachengetedza mabheji akare ehumwe ruzivo rwakakosha pamusoro pekuvakwa kwemuviri wekusingaperi kune uyo anoziva asingafi. Nharaunda yaro yakavanzika yakavanzika inofanirwa nekuvaka zvakare temberi yakaparadzwa. Izvi zvinonyanya kukosha. Tembere ndiyo chiratidzo chemuviri womunhu uyo ​​munhu anofanira kuvaka zvakare, kuchinjazve, kuva mumuviri wenyama uyo uchava wekusingaperi, usingagumi; muviri unenge uine hugaro hwakakodzera kune uyo anoziva asingafi. "Shoko" iro "rakarashika" ndiro muiti, rakarashika mumuviri waro wemunhu-matongo eatemberi yakambove yakaisvonaka; asi izvo zvichazviwana pachedu semuviri unovandudzwa uye muiti anotora mairi.

Bhuku rino rinokuunza iwe Chiedza, zvakare Chiedza pane kufunga kwako; Chiedza chekuwana "Nzira" yako kuburikidza noupenyu. Chiedza icho chinounza, zvisinei, hachisi chiedza chemasikirwo; Icho Chiedza chitsva; itsva, nokuti, kunyange zvazvo yave iripo iwe, hauna kuzviziva. Mune mapeji aya inonzi Chiedza cheNyama mukati; Ndicho Chiedza chinogona kukuratidza iwe zvinhu sezvavari, Chiedza cheUngwaru kwaunofambidzana naye. Izvi ndezvekuvapo kweChiedza icho iwe unokwanisa kufunga mukugadzira pfungwa; pfungwa yekukusunga kune zvinhu zvechisikwa, kana kukusunungura kubva kune zvinhu zvechisikwa, sezvaunosarudza uye uchida. Kunyatsofunga ndiko kuchengetedza kwakasimba uye kutarisa kweCherechedzo cheNyasha mukati memusoro wekufunga. Nokufunga kwako iwe unoita zvaunoda. Kurangarira kwakarurama inzira yekuziva iwe pachako. Izvo zvinogona kukuratidza iwe nzira, uye izvo zvinogona kukutungamirira iwe munzira yako, ndiko Chiedza cheUngwaru, Chiedza Chinoziva mukati. Muzvitsauko zvinotevera zvinoudzwa kuti Chiedza ichi chinofanira kushandiswa sei kuti uve neChiedza.

Bhuku rinoratidza kuti pfungwa ndeyezvinhu chaiye, zvisikwa zvechokwadi. Zvinhu chete zvechokwadi izvo munhu anogadzira ndeye pfungwa dzake. Bhuku rinoratidza maitiro epfungwa ayo pfungwa dzinosikwa; uye kuti pfungwa dzakawanda dzinoramba dziripo kudarika muviri kana huropi kuburikidza nezvavari kusikwa. Zvinoratidza kuti pfungwa dzomunhu dzinofunga ndidzo dzinokwanisa, zvinyorwa zvebhuruu, zvigadzirwa, maitiro kubva paanovaka zvinhu zvinooneka izvo zvaakashandura chiso chechisikwa, uye akaita izvo zvinonzi nzira yake yekurarama uye civilization. Mafungiro ndiwo mazano kana maitiro akasiyana uye apo marudzi akavakwa uye akachengetedzwa uye akaparadzwa. Bhuku rino rinotsanangura kuti maonero asina kuoneka evanhu anowedzera sei sezviitiko uye zvinhu uye zviitiko zvehupenyu hwake hwega uye humwe, achigadzirira mugumo wake kuburikidza nehupenyu hupenyu huri pasi pano. Asi zvinoratidzawo kuti munhu angadzidze kufunga sei pasina kusika pfungwa, uye nekudaro anozvidzora pachake.

Izwi refungwa sezvinowanzoshandiswa ndiro izwi rinosanganisira-rose rinoshandiswa kushandiswa kune marudzi ese ekufunga, zvisarudzo. Zvinowanzofungidzirwa kuti murume uyu ane pfungwa imwe chete. Zvechokwadi zvitatu zvakasiyana uye zvakasiyana, pfungwa, iyo, nzira dzekufunga neChinhu Chiedza, dziri kushandiswa nemuiti akaitwa. Izvi, zvakataurwa kare, ndezvi: pfungwa yemuviri, pfungwa-pfungwa, uye pfungwa-chido. Pfungwa ndiyo kushanda kwezvinhu zvinonzwisisika. Saka pfungwa haisi kushanda pasina kuzviita. Kushanda kweumwe neumwe wevatatu mafungiro kunobva pane zvakafanana-ne-chido, muiti.

Pfungwa yemuviri ndiyo iyo inowanzotaurwa nezvayo sepfungwa, kana pfungwa. Iko kushanda kwekunzwa-uye-chido semusununguri wezvisikwa zvenyama, sekushanda kwemuchina wemuviri wemunhu, uye naizvozvo kune pano inonzi mupfungwa yemuviri. Ndiyo pfungwa chete inotarisirwa uye iyo inoshanda muchikamu pamwe uye kuburikidza nemanzwi emuviri. Nokudaro ndiyo chiridzwa nenzira iyo muiti anoziva uye anogona kuita mukati uye mukati uye kuburikidza nezvenyaya yepanyika.

Iko pfungwa-pfungwa uye chido-pfungwa ndezvekushanda kwekunzwa uye kwechido pasinei kana kuti kune chokuita nenyika yepanyama. Aya mafungiro maviri anenge ava kunyatsoputira mukati uye akadzivirirwa uye akaiswa pasi nepfungwa dzomuviri. Saka zvese kufungidzira kwevanhu kwakagadzirwa kuti kuwirirane nemafungiro emafungiro emuviri, ayo anonamatira muiti kune zvisikwa uye anodzivisa kufunga kwaro sechimwe chinhu chakasiyana kubva mumuviri.

Iko izvo nhasi zvinonzi psychology haisi sayenzi. Mafungiro ezuva ranhasi ave achitsanangurwa sekudzidza kwehupenyu hwevanhu. Izvi zvinofanirwa kutorwa kuti zvinoreve kuti ndiko kuongorora kwezvinhu kubva kune zvinhu uye simba rezvisikwa zvinoitwa kuburikidza nemanzwiro pamusoro pemagetsi evanhu, uye kupindura kwehutano hwevanhu kune zvakaratidzwa zvakagamuchirwa. Asi izvi hazvirevi zvepfungwa.

Ikoko hakugoni kuva nemhando ipi neipi yepfungwa sezvakaitwa nesayenzi, kusvikira pane rumwe rudzi rwekunzwisisa kuti chii chinonzi psyche, uye chinyi pfungwa; uye kujekesa kwemaitiro ekufunga, kwekuti pfungwa dzinoshanda sei, uye yezvinokonzera nemigumisiro yekushanda kwayo. Nyanzvi dzepfungwa dzinobvuma kuti havazivi kuti zvinhu izvi ndezvipi. Pamberi pepfungwa yepamusoro inogona kuva yesainzi yechokwadi panofanira kuva nekumwe kunzwisisa kwekushanda kunoenderana kwevatatu vatano vomuiti. Iyi ndiyo nheyo iyo inogona kusimbiswa nesayenzi yechokwadi yepfungwa uye yehukama hwevanhu. Mune mapeji aya inoratidzwa kuti manzwiro uye chido zvakananga zvakananga kune zvepabonde, achitsanangura kuti mumunhu manzwiro ekunzwa anotungamirirwa nechido uye kuti mumukadzi chido chekuda chinotungamirirwa nekunzwa; uye kuti mumunhu wose kushandiswa kweiyo ikozvino kwakanyanyisa muviri-pfungwa kunowanzoenderana nemumwe kana mumwe weizvi, maererano nehupombwe hwomuviri mavari kushanda; uye inoratidzirwa, zvakare, kuti hukama hwose hwevanhu hunoenderana nekushanda kwemuviri-pfungwa dzevarume nevakadzi muhukama hwavo kune umwe neumwe.

Nyanzvi dzepfungwa dzemazuva ano dzinosarudza kusashandisa shoko rokuti mweya, kunyange zvazvo rave richiwanzoshandiswa muChirungu kwemakore akawanda. Chikonzero cheizvi ndechokuti zvose zvakataurwa pamusoro pekuti mweya chii kana kuti chii chaunoita, kana chinangwa icho chinoshumira, chakanga chiri chisina kunyatsojeka, uye chisina chokwadi uye chinokanganisa, kubvumidza kushandiswa kwesayenzi panyaya yacho. Panzvimbo pezvo, avo vanofunga nezvepfungwa vakabva vatora semusoro wekudzidza kwavo mhuka yemhuka nemafambiro ayo. Iyo yakave yakanzwisiswa uye yakabvumirana navanhu kazhinji, zvisinei, kuti munhu akaumbwa "muviri, mweya, uye mweya." Hapana anohadzika kuti muviri mhuka yemhuka; asi pamusoro pemweya nemweya pane kuve nekusaziva kukuru nekufungidzira. Panyaya idzi dzinokosha izvi bhuku rinojekesa.

Bhuku rinoratidza kuti mweya mupenyu ndiwo chaiwo uye chaiwo. Zvinoratidza kuti chinangwa chayo nekushanda kwayo zvakakosha zvikuru muurongwa hwepasi rose, uye kuti hahuna kuparadzwa. Inotsanangurwa kuti izvo zvakanzi mweya ndiwo unhu hutsika-a elemental, unit of element; uye kuti iyo nhengo inoziva asi isinganzwisisiki ndiyo yakanyanya kusimba yezvinhu zvose zvakasikwa pakugadzirwa kwemuviri: ndiyo yakakura yeboka rekutanga mumutumbi wemuviri, ichifambira mberi kune iyo basa mushure mekudzidza kwenguva refu mumabasa mashomanana mashoma inosanganisira zvisikwa. Sezvo ikoku kuwanda kwemitemo yemasikirwo ese, chikwata ichi chinokwanisa kuita soutachiona mukuru mukuru wezvisikwa mumutumbi wemunhu; saizvozvowo inoshumira musingafi kuburikidza nezvose zvayo zvakare kuburikidza nekuvaka nguva itsva muviri wenyama kuti muiti apinde, nekuchengetedza nekugadzirisa muviri iwoyo kwenguva yakareba sezvo mugumo wemuiti unogona kudikanwa, sekusarudzwa nemuiti kufunga.

Iyi unit inonzi mweya-fomu. Izvo zvinoshanda zvefema-fomu ndiyo mweya; mweya ndiwo mweya, mweya, wemuviri; iyo inoputika yose yakarongeka. Chimwe chimiro chefomu-kufema, chimiro chekusiya, chimiro kana mufananidzo, muenzaniso, chimiro, maererano nechimiro chemuviri chaiyo chakavakirwa mukati muoneka, kuoneka kuripo nekuita kwemweya. Nokudaro zvikamu zviviri zvefomu-kufema zvinomiririra hupenyu uye chimiro, uye chimiro chiripo.

Nokudaro mazwi okuti munhu anoumba muviri, mweya, uye mweya anogona nyore kunzwisiswa sekuti zvinoreva kuti muviri wenyama unoumbwa nechinhu chakakomba; kuti mweya mweya womuviri, mweya yekufema, mweya weupenyu; uye kuti mweya ndiwo maitiro emukati, muenzaniso usingaperi, wegadziriro inooneka; uye nenzira iyo iyo mweya mhenyu ihwo hupenyu hunogara husingaperi hunogadzira, hunochengetedza, hunogadzirisa, uye hunovakazve muviri wenyama wevanhu.

Iyo mafomu-kufema, mune zvimwe zvikamu zvekushanda kwayo, inosanganisira iyo inyanzvi yepfungwa inonzi pfungwa dzisinganzwisisiki, uye isingazivi. Inotarisira hurongwa hwekutya husingaiti. Mune basa iri inoshanda maererano nemaonero ayo anogamuchira kubva pane zvakasikwa. Inotakurawo mafambiro ezvokuzvidira emuviri, sezvakataurwa nemafungiro emuiti-mu-mu-muviri. Nokudaro inoshanda sechinhu chisina maturo pakati pezvisikwa uye musingafi mutorwa mumuviri; an automaton achiona zvisinganzwisisiki kune zvinokonzerwa nezvinhu uye simba rezvisikwa, uye kufunga kwemuiti.

Mumuviri wako chaiwo chikonzero chekufunga kwako. Chero zvingaratidza nezvehutano kana zvirwere, unozviita saizvozvo nokufunga kwako uye kunzwa uye kuchida. Muviri wako wepo wepanyama ikozvino chiratidzo chekusafa kwako mweya, fomu yako yekufema; naizvozvo ndiko kushamisira kwemifungo yehupenyu huzhinji. Iko kuonekwa kunoonekwa kwekufunga kwako uye kuita seiri muiti, kusvikira panguva ino. Mune chokwadi ichi chiri chimiro chekugwinya kwemuviri nekusafa.

Hapana chinhu chinoshamisa kwazvo nhasi muchirevo chokuti munhu rimwe zuva achasvika pakuziva kusafa; kuti pakupedzisira achawanazve humwe hwakakwana kubva kwaakawira pakutanga. Dzidziso yakadaro mumhando dzakasiyana-siyana yave iripo ikozvino kuMadokero kwemakore anenge zviuru zviviri. Mukati iyo nguva yakapararira kuburikidza nenyika kuitira kuti mazana emamiriyoni evanoita, zvakare avepo pasi pano kuburikidza nemazana emakore, akaunzwa mukubatana nguva dzose nechinangwa se chokwadi chiri mukati. Kunyangwe pachinenge chichiri kunyatsonzwisisa zvishoma, uye zvisati zvishoma kufungisisa nezvazvo; kunyange yakanyengerwa kugutsa manzwiro uye zvishuvo zvevanhu vakasiyana; uye kunyange zvingave zvichionekwa nenzira dzakasiyana-siyana nhasi nekusava nehanya, kutendeseka, kana kutya, pfungwa yacho chikamu chenguva yakawanda yefungiro yezuva ranhasi Humanity, uye naizvozvo yakakodzera kufungisisa.

Zvimwe zvinotaura mubhuku rino, zvisinei, zvingangoita sezvisinganzwisisiki, kunyange zvakanakisa, kusvikira pfungwa yakakwana yapiwa kwavari. Nemuenzaniso: pfungwa yokuti muviri wemunhu unogona kuve usina kuora, usingagumi; inogona kuchinjwa uye kudzorerwa kune imwe nyika yeukwana uye hupenyu husingaperi kubva kune iyo yakaita kare yakaita kuti iwa; uye, zvakare, pfungwa yokuti iyo yehutano uye hupenyu husingaperi inofanira kuwanikwa, kwete mushure mekufa, kwete mune imwe nzvimbo iri kure nebulous hereafter, asi mune zvenyama apo mumwe ari mupenyu. Izvi zvingangoita sezvisinganzwisisiki zvikuru, asi kana zviongororwa nenjere hazvingaratidzika sezvisinganzwisisiki.

Chii chisinganzwisisiki ndechokuti muviri wenyama wemunhu unofanira kufa; zvisati zvisinganzwisisiki chirevo chokuti kungofa chete kuti munhu ararame nekusingaperi. Masayendisiti ave akambotaura kuti hapana chikonzero nei hupenyu hwemuviri husingafaniri kutambanidzwa nekusingaperi, kunyange zvazvo husingarevi kuti izvi zvinogona kuitwa sei. Zvechokwadi, miviri yevanhu yakagara iri pasi pekufa; asi vanofa nekuda kwekuti hapana kuedza kwakanaka kwakaitwa kuti vadzokezve. Mune bhuku iri, muchitsauko Great Way, zvinotaurwa kuti muviri unogona kugadziriswa sei, unogona kudzorerwa kuhutano hwakakwana uye hunoitwa tembere yeTune Self Self.

Simba rekuita zvepabonde chimwe chivimbiso icho munhu anofanira kugadzirisa. Inofanira kuva chikomborero. Pane kudaro, munhu anowanzoita kuti ave muvengi wake, dhiyabhorosi, uyo anogara ainaye uye kubva kwaanobva asingagoni kupukunyuka. Bhuku rino rinoratidza kuti, nekufunga, kuishandisa soutsi guru kune zvakanaka iro rinofanira kuva; uye kuburikidza nekunzwisisa uye kuzvidzora kuchinjazve muviri uye kuzadzisa zvinangwa zvevanhu uye zvinangwa mune zvese zvinopfuurira zvekuita.

Munhu wese ndeye chakavanzika chakaviri: chakavanzika chaiye pachake, uye chakavanzika chemuviri iye arimo. Ane uye anove mucheki uye kiyi kune zvakavanzika zviviri. Mumuviri ndicho chivharo, uye ndiye kiyi muvharo. Chinangwa chebhuku rino ndechekutaurira kuti unganzwisisa sei iwe seyiyo yekuvanzika kwako pachako; nzira yekuzviwana iwe mumuviri; nzira yokuwana nayo uye kuziva yako chaiyo Self seZvo-zivo; kuti ungashandise sei sekiyi kuti uzarure mucheche uri muviri wako; uye, kuburikidza nemuviri wako, kuti unzwisise sei nekuziva zvakavanzika zvezvisikwa. Iwe uri mukati, uye iwe ndiwe unofambisa, mumwe wemuviri wemuviri wezvakasikwa; inoshanda uye inopindirana pamwe uye uye maererano nezvisikwa. Kana iwe uchigadzirisa chakavanzika chako pachako semuiti weUno-zivo uye nemuchina wemuviri wako, iwe uchaziva-mune imwe neimwe tsanangudzo uye zvachose-kuti mabasa ezvikamu zvemuviri wako mitemo yezvakasikwa. Iwe uchazozivewo zvakare semitemo isingazivikanwi yemasikirwo, nekukwanisa kushanda maererano nemuchina wemhando yakakura kuburikidza nemumwe wemuchina wemuviri mauri mauri.

Imwe chakavanzika nguva. Nguva inogara iripo sehurukuro yakajairika yekukurukurirana; asi kana munhu akaedza kufungisisa nezvazvo uye kuti anotaura kuti chii chaizvoizvo, chinova chisingazivikanwi, chisingazivikanwi; haigoni kubatwa, mumwe anokundikana kuinzwisisa; iyo inoputika, inopukunyuka, uye iri kupfuura imwe. Izvo hazvina kutsanangurwa.

Nguva ndiyo kuchinja kwemasuniti, kana evanhu vakawanda, muhukama hwavo kune umwe neumwe. Iyi tsanangudzo iri nyore inoshanda kose uye pasi pemamiriro ose emamiriro ezvinhu kana mamiriro ezvinhu, asi inofanirwa kufungwa uye kushandiswa musati munhu ainzwisisa. Muiti anofanira kunzwisisa nguva iyo ari mumuviri, akamuka. Nguva inoita seyakasiyana mune dzimwe nyika uye nyika. Kumunhu anoziva nguva nguva inoita seasingasviki apo paanomuka apo paanenge achirota, kana kuti paanenge akarara zvakanyanya, kana kana muviri uchifa, kana kuti uchipfuura nepanofa-inotaura, kana kuti uchimirira chivako uye kuberekwa kwe iyo muviri mutsva iyo ichagara nhaka pasi pano. Chimwe nechimwe chezvi nguva zvenguva ine "Pakutanga," kutevera, uye kuguma. Nguva inoratidzika inobhururuka muhuduku, inomhanya muhuduku, uye nhangemutange mukuramba ichiwedzera kusvika kusvika kufa kwemuviri.

Nguva ndeyebhurosi yekushandurwa, yakabviswa kubva kusingaperi kusvika kuchinja muviri wemunhu. Iyo yakagadzirwa iyo webhu yakarukwa ndiyo fomu-kufema. Mufungo wemuviri ndiye muiti uye anofambisa wezvisikwa, spinner yewebhu, uye weaver yevheiri yakanzi "yapfuura" kana "iripo" kana "ramangwana". Kufunga kunogadzirisa nguva, kufungidzira kunotarisa hutanda hwemazuva, kufungidzira kunobvisa vheiri yenguva; uye pfungwa yemuviri inofunga.

KUKUNDA chimwe chinhu chakavanzika, chikuru uye chikuru chezvinhu zvose zvakavanzika. Izwi Consciousness rakasiyana; iri shoko reChirungu rakagadzirwa; iyo yakaenzana haina kuonekwa mune mimwe mitauro. Izvo zvose zvinokosha kukosha uye zvinorehwa hazvirevi, zvisinei, zvinokosheswa. Izvi zvichaonekwa mumashandisirwo ayo shoko rakaitwa kushanda. Kupa mienzaniso yakajairika yekushandiswa kwayo zvisina kunaka: Inonzwika mumashoko akadaro se "pfungwa yangu," uye "kuziva kwevanhu"; uye mune zvakadai semhuka, zivo yevanhu, nyama, magara, cosmic, uye mamwe marudzi ehutano. Uye rinorondedzerwa sechinhu chakajairika, uye chikuru uye yakadzika, uye yakakwirira uye yakadzika, mukati uye kunze, kuziva; uye kuziva kwakakwana uye kusarura. Kurondedzera kunonzwika zvakare kutanga kwekuziva, uye nekuchinja kwekuziva. Mumwe anonzwa vanhu vanoti vakaona kana kuti vakakonzera kukura, kana kuwedzera, kana kuwedzera, kwekuziva. Kushandiswa zvisina kufanira kweshoko iri mumashoko akadai sekuti: kurasikirwa, kubatisisa kuziva; kuti uwanezve, kushandisa, kukudziridza pfungwa. Uye imwe inonzwa, zvakare, yezvimwe nyika dzakasiyana, uye mapurisa, uye degrees, nemamiriro ezvinhu ekuziva. Kuziva kwakanyanya kwazvo kuti zvisave zvakakodzera, zvishoma, kana zvakatemerwa. Nokuda kweizvi izvi bhuku rino rinoshandisa mutsara: kuziva, kana se, kana kuti. Kutsanangura: chero chii chinozivikanwa chiri kuziva zvimwe zvinhu, kana kuti chii ichocho, kana kuziva mune imwe dhigirii yekuziva.

Kuziva ndeyekupedzisira, kwekupedzisira Kwechokwadi. Kuziva ndeyekuti kuburikidza nehupo hwezvinhu zvose zvinoziva. Chakavanzika chezvinhu zvose zvakavanzika, hazvisi kunzwisisika. Pasina chinhu hapana chinogona kuziva; hakuna munhu aigona kufunga; kwete, hapana sangano, hapana simba, hapana chikwata, chinogona kuita chero basa. Asi Kuziva pachako hakuiti basa: hariti kuita nenzira ipi zvayo; ndiko kuvapo, kwose kwose. Uye ndeyekuvapo kwaro kuti zvinhu zvose zvinoziva chero zvingave zvavanoziva. Kuziva hachisi chikonzero. Haikwanise kushandiswa kana kushandiswa kana nenzira ipi neipi inobatwa nechinhu chero chipi zvacho. Kuziva hachisi chikonzero chechinhu chipi nechipi, uye hazvibvi pane chimwe chinhu. Haiti kukura kana kuderedza, kuwedzera, kuwedzera, kontrakiti, kana kuchinja; kana kuchinja nenzira ipi zvayo. Kunyange zvazvo kune zviyero zvisingaverengeki pakuziva, hakuna madigiri eChinhu chekuziva: kwete ndege, hapana dhomwe; kwete zvikwereti, kupesana, kana kuchinja kwemarudzi ose; iyo yakafanana kose-kose, uye muzvinhu zvose, kubva pane chimwe chinhu chakakosha kusvika kune Supreme Intelligence. Kuziva hakune zvinhu, kwete unhu, kwete zviyeuchidzo; hauna; haigoni kutorwa. Kuziva hakuna kumbotanga; haigoni kurega kuva. Kuziva IS.

Muhupenyu hwako hwose pasi pano wave uchitsvaga kutsvaga, kutarisira kana kutsvaga mumwe munhu kana chimwe chinhu chisipo. Iwe pachako unofunga kuti kana iwe ukwanisa kuwana asi izvo zvaunoshuva, unogona kugutsikana, kugutsikana. Zvinyoronyoro zvinoratidzwa zvemazera zvinokwira; iyo ndiyo manzwiro anobva ikozvino akakanganwa kare; ivo vanomanikidza nyika inogara ichigadzikana-kusuruvara kwekugara kwekugunzva zviitiko zvezviitiko uye zvekusakosha uye kusina maturo kwevanhu. Iwe ungangodaro wakatsvaka kugutsa manzwiro iwayo nemhuri, nekuroorana, nevana, pakati pehama; kana, mune bhizinesi, pfuma, ruzivo, kuwanikwa, kubwinya, simba, uye simba-kana nedzimwe chinyorwa chisingaoneki chemoyo wako. Asi hapana chimwe chemazwi chinogona kugutsa zvechokwadi chido ichocho. Chikonzero ndechekuti iwe wakarasikirwa-iga yakarasika asi isingaverengeki chikamu chekusafa chisingatauri Triune Self. Makore apfuura, iwe, sekunzwa-uye-kuda, muiti wechipfuva, wakasiya mafungiro uye anoziva zvikamu zveTunune yako Self. Saka iwe wakarasikirwa iwe pachako nokuti, pasina kunzwisisa kweWorune Self yako, haugoni kunzwisisa iwe, kuda kwako, uye kurasikirwa kwako. Saka pane dzimwe nguva wakanzwa wakasurukirwa. Iwe wakakanganwa zvikamu zvizhinji zvawakamboita munyika ino, sehuunhu; uye iwe wakakanganwa runako chaicho uye simba rawakanga uchiziva paunenge uchifunga nemufungidziri wako uye muzivi muHumambo hweKutsungirira. Asi iwe, seunoita, unoshuva kubatana kwakakwana kwekunzwa kwako-uye-chido mumuviri wakakwana, kuitira kuti iwe zvakare uve nemafungiro ako uye anoziva, zvikamu, seTunune Self, muNyika yePermanence. Muzvinyorwa zvekare zvakange zvichinyanya kushandiswa pakuenda ikoko, mumashoko akadai se "chivi chepakutanga," "kuwira kwevanhu," sekubva kune imwe nyika uye nyika umo munhu akagutsikana. Izvozvo uye nzvimbo kubva kwawakabva hazvigoni kumira; inogona kuwanikwa zvakare nevapenyu, asi kwete shure kwekufa nevakafa.

Haufaniri kunzwa uga. Mufumi wako uye muzivi wako anewe. Pamusoro pegungwa kana musango, pamakomo kana pachena, muzuva kana mumvuri, mune boka revanhu kana muga; chero iwe uripo, iwe kunyatsofunga uye kuziva Uno uri newe. Your real Self ichakuchengetedza, kusvika ikozvino iwe uchazvibvumira kuchengetedzwa. Mufumi wako uye muzivi wako vakambogadzirira kudzoka kwako, zvisinei nokuti zvingatora nguva yakareba sei kuti uwane uye uchitevera nzira uye ugozopedzisira uchitaridzika kumba kumba kwavo seTunune Self.

Panguva ino iwe hauzove, iwe haugoni kuva, uchigutsikana nechinhu chipi nechipi pane Self-ruzivo. Iwe, sekunzwa-uye-chido, ndiwe anoita basa reTunune yako Self; uye kubva pane zvawakazviitira iwe sehupenyu hwako iwe unofanira kudzidza zvidzidzo zviviri zvese izvo zviitiko zvose zveupenyu zvinofanira kudzidzisa. Zvidzidzo izvi ndezvi:

Chii chokuita;

uye,

Chii chisingafaniri kuitwa.

Iwe unogona kuisa zvidzidzo izvi kune vakawanda vanoita sezvamunofarira, kana kuti dzidzidze ivo pakarepo paunenge uchida-iwe ndewekuti usarudze; asi munguva yaunenge uchidzidza.