The Word Foundation

THE

WORD

Vol. 16 DECEMBER, 1912. Nha. 3

Copyright, 1913, neHW PERCIVAL.

CHISISIMASI CHUVA.

MAFUNGA ezuva rechando chekuchando. Chiedza-kumativi ekumaodzanyemba kwekumabvazuva kwekutakura chikwata cheusiku uye chichitaura nezvekusimudza ishe wezuva racho. Makore anounganidza sezuva raanopfeka uye achikanda mumvuri wakareba zvegore. Miti haina kubhururuka, iyo inotonhora yakaderera, uye mazaya echando anotema nzvimbo isina mvura.

Manheru anouya; makore anoshandura denga kuti ave dome yemutungamiri. Mhepo inochema pasi rwiyo rworufu rwekufa; pane imwe nzvimbo duku pamusoro penyika-mutsara wekumaodzanyemba kumavirazuva, grey sky inomuka ichibva pachigamba. Mambo wekufa wekumatenga, nyika-moto inoputira mumucheka wepepuru, inoyerera ichidedera nzvimbo, mhiri kwemupata unofamba uchienda kumakomo ari kure. Colors fade; makore okutakura ari pamusoro pake; mhepo inopera; nyika inotonhora; uye zvose zvakasvibiswa murima.

Njodzi yenhambo yegore rayo rapera yaitwa. Murume anofunga anotarisa, uye mauri anoona inofanirwa nenjodzi yeupenyu-uye yekufananidzira kwaro. Anoona kusabatsirika kwekushingaira muhupenyu husingaperi hwehupenyu nerufu, uye kusuruvara kunowira pamusoro pake. Anokanganisa aizoisa uremu hwemakore uye achipinda mukukanganwa kwehope dzisina kurara dzisingatauri. Asi haagoni. Nhamo yakaoma yevanhu inoparadza rima rekusuruvara; uye anonzwa. Kumuka kunokera kushaya simba kwevanhu: Kutenda kwakarasika, ushamwari hwakaputsika, kusavimbika, unyengeri, kunyengera, zvinoonekwa. Mumoyo make hapana nzvimbo yeizvi. Anonzwa kushungurudzika kwenyika iri muhope uye kunoputika nemoyo unorwadza wemunhu. Mune iye munhu anonzwa kuchema kwevanhu kuti ave nesimba rekuona, kunzwa, kutaura. Upenyu hwekare uye hupenyu hunouya kuzowana izwi mukati mavo, uye izvi zvinotaura zvakanyarara.

Nzira yezuva inofanidza hupenyu hwevanhu: sechokwadi kuti inomuka-uye kana denga rakachenekera, kana kuti rakasvibiswa-chokwadi rakanyura mumdima. Iyi yave iri iyo nzira mumabhiriyoni asingaverengeki uye inogona kuenderera mberi kwemakore asingaverengeki asingazivikanwi. Upenyu hwose hwomunhu huri kungova mhepo yemhepo, inopenya munguva. Iro streak of light, enfleshed, costumed, iyo inowira uye kwenguva shomanana inotamba pachigamba; ipapo rinodedera, rinopera, uye harisati rasisipo. Anouya-haazivi kubva kupi. Anopfuura-kupi? Munhu anoberekwa kuchema, kuseka, kutambura uye kufara, kuda, kungoti anofanira kufa? Munhu angaguma ari rufu here? Mitemo yezvisikwa yakafanana kune vose. Ikoko kune nzira mumunda unokura uswa. Asi uswa huma uswa. Munhu munhu. Uswa hunobudirira hunooma; haibvunzi zuva kana chando. Munhu anobvunza paanenge achitambura, achida, uye anofa. Kana asingagoni kupindurwa, nei achifanira kubvunza? Varume vave vachibvunzurudza kuburikidza nemakore. Kunyange zvakadaro, hapana mhindurozve kupfuura iyo inoratidzika kune uswa hwemashizha. Chimiro chinobereka munhu, zvino chinomumanikidza kuti aite zvitadzo zvaanobhadhara nematambudziko uye rufu. Chimiro chemutsa chinokonzerwa kuedza nekuparadza? Vadzidzisi vanotaura zvakanaka nezvakaipa, zvakanaka nezvakaipa. Asi chii chakanaka? chii chakashata? chii chakanaka? chii chakaipa? -iye anoziva? Panofanira kuva nehuchenjeri munzvimbo ino yemutemo. Ko kupokana nemunhu kunoramba kusingapindurwi here? Kana kuguma kwevose ifa, sei ichi mufaro nekurwadziwa kwehupenyu? Kana kufa kusingagumi zvose kune munhu, achaziva sei uye rini?

Pane kunyarara. Sezvo chiedza chamadekwana chichiwedzera, mazaya echando anobva kuchamhembe. Vanovhara minda yakaoma uye vanovanza guva rezuva kumadokero. Vanovanza kubereka kwenyika uye vanochengetedza hupenyu hwavo hwomunguva yemberi. Uye kunze kwekunyarara kunopindura mibvunzo yevanhu.

O, nyika yakaora! O aneta pasi! imba yechitamba yemitambo, uye yeropa-stained theater yemhosva dzakawandisa! Iwe murombo, usina kufara, mutambi wemitambo, muiti wezvikamu iwe unoshanda! Rimwe gore rapfuura, imwe inouya. Ndiani anofa? Ndiani anogara? Ndiani anoseka? Ndiani anochemera? Ndiani anokunda? Ndiani anorasika, muchiito chacho chapera? Ndezvipi zvikamu? Munhu anotyisa ane utsinye, uye murombo anotambudzwa, mutsvene, mutadzi, mari, uye mashura, ndiyo zvikamu zvaunotamba. Zvipfeko zvaunopfeka, zvinoshanduka nemifananidzo inoshanduka pane chimwe nechimwe chekubudirira kwechirongwa chekuenderera mberi kwehupenyu, asi unoramba uri mutambi-vashoma vateereri vachitamba zvakanaka, uye vashomanana vanoziva zvikamu zvavo. Unofanirwa iwe iwe, muchengeti ane urombo, wakavanzika kubva iwe pachako uye nevamwe, mune zvipfeko zvemugove wako, uuye pachigamba uye utambe, kusvikira wakabhadhara uye wakagamuchira mubhadharo wega rega mune zvikamu zvaunotamba, kusvikira wapedza nguva yako uye akawana rusununguko kubva pamutambo. Murombo murume! zvakare anoda kana asingadi mutambi! usingafari nokuti iwe hauzive, nokuti iwe haugoni kudzidza chikamu chako-uye mukati maro unoramba wakaparadzana.

Munhu anoudza nyika anotsvaka chokwadi, asi anotsigira uye haazoshanduki kubva pane nhema. Munhu anodana zvinonzwika kuti ave nechiedza, asi anonyura kunze apo chiedza chinouya kuzomutungamirira kubva murima. Munhu anovhara meso ake, uye anochema kuti haagoni kuona.

Apo munhu achatarisa uye achirega zvinhu zvichiuya pachena, chiedza chicharatidza zvakanaka nezvakaipa. Chii chaari kwaari, chaanofanira kuita, icho chakanaka, chakarurama, ndicho chakanakisisa. Zvose zvakare, nokuda kwake, zvakaipa, hazvina kunaka, kwete-zvakanakisisa. Inofanira kunge ichitenderwa kuva.

Uyo anoda kuona achaona, uye iye achanzwisisa. Chiedza chake chichamuratidza: "Kwete," "Rega," "Izvo hazvisizvo-zvakanyanya." Kana munhu achida "kwete" uye achiziva "hongu," chiedza chake chichamuratidza: "Hungu," " izvi, "" Izvi ndizvo zvakanakisisa. "Chiedza pachako chisingaratidziki, asi chicharatidza zvinhu sezvavari. Nzira yacho yakajeka, kana munhu achida kuzviona-uye kutevera.

Munhu mapofu, matsi, mbeveve; asi aizoona uye kunzwa uye kutaura. Munhu ari bofu uye, achitya chiedza, anotarisa murima. Haasi matsi nokuti, achiteerera manzwiro ake, anodzidzisa nzeve yake kuti asagadzikane. Ari mbeveve nokuti iye mapofu uye matsi. Anotaura nezvezvinyengeri uye kuparara uye anoramba achiziva.

Zvinhu zvose zvinoratidza zvavari, kune uyo anoona. Munhu asingatauri haagoni kutaura zvakafanana kubva kune chaiye. Zvinhu zvose zvinoparidza maitiro avo nemazita, kuna iye anonzwa; Munhu asina hanya haagoni kusiyanisa inzwi.

Munhu achadzidza kuona, kana achatarisa muchiedza; iye achadzidza kunzwa, kana iye achateerera kwechokwadi; iye achava nesimba rekutaura kutaura, paanoona uye anonzwa. Kana munhu achiona uye akanzwa uye achitaura nekusava nesimba kwesimba, chiedza chake hachizokundiki uye chichaita kuti azive kusafa.