The Word Foundation

THE

WORD

SEPTEMBER, 1913.


Copyright, 1913, neHW PERCIVAL.

MAMA NESHAMWARI.

 

Zvakanakisisa here kuti munhu anofanira kudzivisa zvishuvo zvake zvepabonde, uye anofanirwa kuedza kurarama hupenyu hwekusagadzikana here?

Izvo zvinofanirwa kutsamira pane chinangwa uye hunhu hwemurume. Hazvina kumbobvira zvakanaka kuedza kupwanya kana kuuraya chishuwo chebonde; asi zvinogara zvakanaka kuzvidzora uye kuzvidzora. Kana munhu asina kana chinhu chakanakira icho chebonde; kana munhu achitongwa nechisikirwo chemhuka; uye kana munhu achirarama kuti afare uye afarire, kuti agare achifunga mafaro ezvepabonde, hazvigoneke kwaari kuyedza kupwanya kana kuuraya zvishuwo zvake zvebonde-kunyangwe iye achigona “kurarama hupenyu hwekusaroora.”

Zvinoenderana ne "Standard Dictionary," kusaroora zvinoreva, "mamiriro emunhu asina kuroora kana kuroora, kunyanya yemurume asina kuroora; kurega kuroora; kunge, kusaroora kwehupirisita. ”Celibate anonzi,“ anoramba asina kuroora; kunyanya, murume anosungirwa kuroora kana kuroorwa nemhiko dzechitendero. ”

Mumwe ane muviri nepfungwa akakodzera kuroora, asi anogara hupenyu hwekusaroora kuitira kuti atize hutano, mutoro uye mhedzisiro yewanano, uye iye asina kuda uye shungu yekudzora chimiro chake chebonde, kazhinji dambudziko munhu, angave kana asina kusununguka kubva pamhiko, angave kana asina kutora mirairo uye ari pasi pekuchengetedza nekuchengetedza chechi. Kuchena uye kuchena kwekufunga kwakakosha kune hupenyu hwekusarudzika mune uyo waizopinda mumweya wehupenyu ihwohwo. Kune vashoma macelibates, vasina kuroora kana kuroorwa, vanopindwa muropa nemifungo uye zviito zvebonde kupfuura avo vanogara vakaroora.

Vanhu vanonzwa vari pamba pasirese uye vane hutano, hune mutsika, nepfungwa vakafanira kuroora, kazhinji vanoregera mabasa uye shirk mabasa nekuramba vasina kuroora. Chikonzero chekuti urarame hupenyu hwekusaromba haafanire kuve: kuregererwa kubva pamatare, mabasa, mabasa, zviri pamutemo kana neimwe nzira; mhiko, kutendeuka, mirairo yechitendero; kuwana kunaka; kuwana mubairo; kusvika pakukwira kumusoro kwesimba renyika kana remweya. Chikonzero chekurarama hupenyu husina basa chinofanira kunge chiri chekuti: munhu haakwanise kuita basa raakazvigadzirira uye raanoda kuita, uye panguva imwe chete ave akatendeka kumabasa akabatanidzwa kune akaroora. ndiko kuti, kuti hupenyu hwekuroora hwaisamufanirwa nebasa rake. Izvi hazvireve kuti rimwe basa rekunyepedzera kana fash chikonzero chekuchengeta munhu asina kuroora. Hapana basa kana basa iri waranti yekusazvibata. Muchato hautadzise kune chinowanzonzi hupenyu hwe “chitendero” kana “cheMweya”. Mahofisi ezvechitendero ayo ane hutsika anokwanisa kuzadzwa pamwe nevakaroora sevasina kuroora; uye kazhinji nekuchengeteka kwakawanda kune unoreurura uye kureururwa kupfuura kana iye unoreururwa asina kuroora. Mumwe anenge akaroora kazhinji anokwanisa kupa zano kupfuura uya asina kupinda muchato.

Celibacy inofanirwa kune uyo akatsunga kusvika kune kusafa. Asi chinangwa chake pakurarama kwakadai chinofanira kunge chiri, kuti nekudaro achazoshanda mhando yake yemunhu. Iko kureurura haisi nzvimbo yeuyo anenge ave pedyo nekupinda munzira yeupenyu hwokusafa; uye kana achiri kure nenzira achazova nebasa rakanyanya kukosha. Iye uyo akakodzera kurarama hupenyu hwekusarudzika haazove asina chokwadi nezve rake basa. Mumwe munhu akakodzera kurarama hupenyu hwusinganeti haana kusununguka kubva pakuita zvepabonde; asi haayedze kuipwanya kana kuiuraya. Anodzidza nzira yekuzvidzora nekuzvidzora, Izvi anodzidza uye anozviita nehungwaru uye kuda. Mumwe munhu anofanira kurarama hupenyu hwekusagara mukufunga, asati agona. Ipapo anogara kune vese, pasina kukuvara kune iye kana vamwe.

HW Percival