Harold W. PercivalNezvemunyori uyu asina kujairika, Harold Waldwin Percival, hatisi hanya neunhu hwake. Chido chedu chinoratidzira pane zvaakaita uye kuti akazviita sei. Percival pachake akasarudza kuramba achiita zvisingaoneki, sezvaakataura munyaya yeMunyori Kufunga Nekupedzisira. Yakave nekuda kweizvi kuti haana kuda kunyora nhoroondo yehupenyu kana kuti ane biography yakanyorwa. Aida kuti zvinyorwa zvake zvimirire pachedu. Chinangwa chake chaiva chokuti kuvimbika kwemashoko ake kuongororwa maererano nehuwandu hweZvo-zivo mukati momudzidzi uye kwete kutungamirirwa nehuviri hwaPercival.

Kunyange zvakadaro, vanhu vanoda kuziva chimwe chinhu pamusoro pemunyori wezvinyorwa, kunyanya kana zvakakanganiswa zvikuru nemafungiro ake. Sezvo Percival akapfuura muC1953, ava nemakore makumi masere nemana, hakuna mumwe iye zvino ari mupenyu uyo ​​akamuziva muhupenyu hwake hwepakutanga uye vashomanana chete vanoziva tsanangudzo yehupenyu hwake hwekupedzisira. Takaunganidza mazita mashomanana anozivikanwa; zvisinei, izvi hazvifaniri kutorwa sezvenhoroondo yakazara, asi pane chidimbu chidimbu.

(1868 - 1953)

Harold Waldwin Percival akaberekerwa muBridgetown, Barbados, British West Indies, musi waApril 15, 1868, pane imwe nzvimbo yaive nevabereki vake. Akanga ari wechitatu wevana vana, hakuna mumwe wavo akaponesa iye. Vabereki vake veChirungu, Elizabeth Ann Taylor naJames Percival, vaiva vaKristu vakazvipira. Asi zvizhinji zvezvaakanzwa semucheche muduku hazvina kuonekwa seine njere, uye kwakanga kusina mhinduro dzinogutsa kumibvunzo yake yakawanda. Akanzwa kuti panofanira kunge kune avo vaiziva, uye pazera remakore mashoma vakatsunga kuti aizowana "Vakangwara" uye vadzidze kubva kwavari. Sezvo makore akapfuura, pfungwa yake ye "Vakangwara" yakashanduka, asi chinangwa chake chekuwana ruzivo rwakaramba.

Apo Harold Percival aiva nemakore gumi, baba vake vakafa uye amai vake vakatamira kuUnited States, vachigara muBoston, uye gare gare muNew York City. Akatarisira amai vake kwemakore anenge gumi nematatu kusvikira afa muna 1905. Muverengi akangwara, ainyanya kuzvidzidzisa.

MuNew York City Percival vakafarira Inosophy uye vakabatana neTheosophical Society mu1892. Rudzi urwu rwakakamurwa kuva mapoka mushure mekufa kwaWilliam Q. Mutongi mu1896. Percival gare gare akaronga Theosophical Society Independent, iyo yakasangana kuti idzidze zvinyorwa zvaMadame Blavatsky neMabvazuva "magwaro."

Muna 1893, uye kaviri mukati memakore gumi nemana anotevera, Percival akava neruzivo rwakasiyana rweku "kuziva Consciousness," kujekesa kwakasimba mune zvemweya uye kwemazwi. Akati, "Kuziva Conscious kunoratidza 'zvisingazivikanwi' kune uyo akave akaziva. Zvino zvichava basa romunhu iyeye kuti azivise zvaanogona zvekuziva Consciousness. "Akataura kuti kukosha kwechiitiko ichocho ndiko kuti zvakamubatsira kuziva pamusoro pechinhu chero chipi zvacho nekutenda kwepfungwa iye aiti" kufunga kwechokwadi. "Nokuti zviitiko izvi zvakaratidza zvakawanda kupfuura zvaive zviri muTheosophy, aida kunyora pamusoro pavo uye kugovera ruzivo urwu nevanhu.

Kubvira ku1904 kusvika ku1917, Percival yakabudisa magazini yemwedzi, The Word, iyo yakatsaurirwa kuhama dzevanhu uye yakave nekuparadzirwa kwenyika yose. Vanyori vakawanda vakakurumbira vemazuva vakapa mupepanhau uye nyaya dzose dzaiva neshoko raPercival zvakare. Aya mabhuku epakutanga akamupa nzvimbo Ndiani Ndiani muAmerica.

Muna 1908, uye kwemakore anoverengeka, Percival neshamwari dzakawanda dzaiva nadzo uye dzakashanda anenge maeka mashanu emichero yeminda yemichero, minda yepurazi, uye inotyisa muNew York. Apo iyo pfuma yakatengeswa Percival yakachengeta anenge maekare makumi masere apo kwaiva neimba duku. Apa ndipo paakagara mumwedzi yezhizha uye akazvipira nguva yake kubasa rinogara riri pamagwaro ake.

Muna 1912 akatanga kutaurira zvinhu zvebhuku iro raizova nemafungiro ake akazara ekufunga. Nemhaka yokuti muviri wake unofanirwa kuve wakanyarara paaifunga, akaudza chero chero rubatsiro rwaivepo. MuC1932 murongwa wekutanga wakagadzirwa; yakadanwa Mutemo Wekufunga. Akaramba achishanda rugwaro rwakapetwa kazhinji nekujekesa nekurigadzirisa. Haana kuda kuti izvi zvive bhuku rakavanzika uye akanga akatsunga kupfekedza basa rake mumashoko akajeka zvakakodzera kunyange zvakadaro kwenguva yakareba kana huru basa. Zita rayo rakachinjwa kuva Kufunga Nekupedzisira uye pakupedzisira yakadhindwa mu1946.

Iyi imwe yezviuru-peji yepeji yakagadzirwa pamusoro pemakore makumi matatu nemana. Bhuku rino rinotaura nyaya yeMunhu nenyika yake nemashoko akazara. Zvadaro, mu 1951, akabudisa Murume Nomukadzi uye Mwana uye mu1952, Mason and Symbols uye Demokarasi Ndiyo Kuzvitonga. Mabhuku matatu maduku akavakirwa Kufunga Nekupedzisira uye kubata nenyaya dzakasarudzwa dzinokosha zvakadzama.

Muna 1946, Percival, neshamwari mbiri, akaumba The Word Publishing Co., iyo yakatanga kuparadzira nekuparadzira mabhuku ake. Munguva iyi, Percival akashanda kugadzira zvinyorwa zvemabhuku mamwe mabhuku, asi aigara achizviwanika kuti apindure mibvunzo yakawanda kubva kuvanyori.

Izwi Foundation, Inc. rakagadzirwa mu1950 kuti rizivise kuvanhu venyika mabhuku ose akanyorwa naHarold W. Percival uye kuvimbisa kuti nhaka yake kuvanhu inopfuurirwa. Percival akapa kodzero dzekodzero dzemabhuku ake ose kuThe Word Foundation, Inc.

Musi waChitatu 6, 1953, Percival akapfuura pane zvikonzero zvisikwa muNew York City masvondo mashomanana asati apfuura makore makumi masere nemashanu ekuberekwa. Mutumbi wake wakacheneswa, maererano nezvaanoda.

Izvo zvakataurwa kuti hakuna munhu aigona kusangana naPercival pasina kunzwa kuti vainge vasangana nevanhu vanoyevedza zvechokwadi. Mabasa ake anomiririra kuita zvakanyanya mukutaura nezvechokwadi chechokwadi, uye chinogona, chevanhu. Mupiro wake kune vanhu unogona kuva nemigumisiro yakareba pamasikirwo edu nemararamiro ari kuuya.