The Word Foundation

Vaparidzi VOKUFUNGA NEDESTINY
Kwaziwai!

Iwe ikozvino wakagadzirira kuongorora mune zvakakosha zvakakosha kwauri semunhu-izvo zviri mubhuku racho Kufunga Nekupedzisira naHarold W. Percival, mumwe wevanonyanya kufunga nezvezana remakore re20th. Mukudhindwa kwemakore anopfuura makumi manomwe, Kufunga Nekupedzisira ndechimwe chezvakakwana zvakakwana uye zvakazarurirwa zvakazarurwa kuvanhu.

Chinangwa chikuru chebhundaneti iyi ndechekuita Kufunga Nekupedzisira, pamwe chete nemamwe mabhuku aVaPercival, anowanikwa kuvanhu venyika. Zvose izvi mabhuku zvingave zvino kuverengwa paIndaneti uye zvinogona kuwanikwa mumabhuku edu. Kana iyi ndiyo yekuongorora kwako kwekutanga Kufunga Nekupedzisira, iwe unogona kutanga kutanga neMunyori weZvirevo nekutanga.

Zviratidzo zvejominikeri zvinoshandiswa panzvimbo ino inobudisa zvinyorwa mazano izvo zvinoratidzwa uye zvinotsanangurwa mukati Kufunga Nekupedzisira. Mamwe mashoko pamusoro pezviratidzo izvi anogona kuwanikwa pano.


Kunyange zvazvo nhoroondo yatiratidza kuti vanhu vanowanzotamira kunamata nekukudza munhu weHW Percival, iye pachake akanga achida kuti akanga asingadi kuonekwa semudzidzisi. Anokumbira kuti zvinyorwa izvi Kufunga Nekupedzisira kutongwa nechokwadi chiri mumunhu mumwe nomumwe; saka, anodzorera muverengi kwaari kana kuti:

Handifungi kuti ndiparidze kune ani zvake; Handifungi somuparidzi kana mudzidzisi. Dai zvisiri kuti ini ndine mhosva yebhuku racho, ndingada kuti hupenyu hwangu hurege kunzi sevanyora. Ukuru hwezvidzidzo zvandinopa ruzivo, kunondisunungura uye kunondisunungura kubva pakuzvifunga uye kunorega kukumbira kwekuzvininipisa. Ndinotya kutaura zvisinganzwisisiki uye zvinotyisa kumunhu anoziva uye asingafi uri mumitumbi yose yevanhu; uye ini ndinotora pachena kuti munhu wacho achasarudza zvaanoda kana kuti haazoiti nemashoko akaiswa.

- HW Percival


Inzwi reVadzidzi vedu


 • '

  Ini pachedu ndinofunga Kufunga Nekupedzisira kuti ave bhuku rinokosha uye rinokosha rakambobudiswa mumutauro chero upi zvake.

  -ERS .

 • '

  Dai ndakanga ndasungwa pachitsuwa uye ndikabvumirwa kutora bhuku rimwe, iyi yaizova bhuku.

  -ASW

 • '

  Kufunga Nekupedzisira nderimwe remabhuku iwayo asingagoneki ayo achange ari echokwadi uye anokosha kune vanhu makore zviuru gumi kubvira ikozvino sezvazviri nhasi. Ihwo hupenzi hwepfungwa uye hwemweya hahuperi.

  -LFP

 • '

  Sezvo Shakespeare ari chikamu chemakore ese, ndizvo zvazviri Kufunga Nekupedzisira bhuku revanhu.

  -IYE .

 • '

  Bhuku harisi regore, kana remakore, asi panguva. Inotsanangura nheyo yepamusoro yezvetsika uye inogadzirisa matambudziko epfungwa akambovhiringidza munhu kwemakore.

  -GR

 • '

  Kufunga Nekupedzisira inopa ruzivo rwandakave ndaritsvaga narwo. Icho chinhu chisingawanzovi, chine ruzivo uye chinokurudzira kuvanhu.

  -CBB

 • '

  Mukuverenga Kufunga Nekupedzisira Ndinozviona ndakashamisika, ndakashamiswa, uye ndakanyanya kufarira. Iko bhuku! Ndezvipi pfungwa itsva (kwandiri) dzine!

  -FT

 • '

  Handina kumbobvira ndava, uye ndave ndakatsvaga chokwadi chekutsvaga hupenyu hwangu hwose, ndakawana huchenjeri hwakawanda nekujekesa sezvo ini ndichiramba ndichizviona Kufunga Nekupedzisira.

  -JM .

 • '

  Kusvikira ndawana bhuku iri ini handina kumboita sevepanyika iyi yepamusoro-soro, saka yakandigadzirisa kunze nekukurumidza kukuru.

  -RG

 • '

  Nguva ipi zvayo pandinozviona ndichitsvaira kuora mwoyo ndinozarura bhuku nguva dzose uye ndinowana chinhu chaicho chandinofanira kuverenga chinondipa kusimudzira uye simba randinoda panguva iyoyo. Chokwadi tinogadzira hurongwa hwedu kuburikidza nekufunga. Izvo zvakasiyana sei upenyu dai taidzidziswa kuti kubvira pakuzvarwa.

  -CP .

 • '

  Percival's Kufunga Nekupedzisira rinofanira kugumisa chero kutsvaga kutsvaga kutsvaga kwezvakanyorwa zvakanyora nezvehupenyu. Munyori anoratidza kuti anoziva zvaanotaura. Iko hakuna rurimi rwechitendero rwakashata uye hapana mafungiro. Zvichinyatsosiyanisa mumhando iyi, Percival akanyora zvaanoziva, uye anoziva zvakawanda - zvechokwadi kupfuura chero mumwe munyori anozivikanwa. Kana iwe ukashamisika kuti ndiwe ani, sei iwe uri pano, chimiro chezvinhu zvose kana zvinoreva hupenyu ipapo Percival haazokuregi pasi ... Iva akagadzirira!

  -JZ

 • '

  Iri ndiro rimwe remabhuku anonyanya kukosha akambonyorwa munhoroondo inozivikanwa uye isingazivikanwi yepasi rino. Pfungwa uye ruzivo zvakaratidza kufarira kufunga, uye ine "chindori" chechokwadi. HW Percival inenge isingazivikanwi kubatsira kune vanhu, sezvo zvipo zvake zvinyorwa zvicharatidza, kana zvisingasaruri zvichitsvakurudzwa. Ndinoshamiswa nokushayikwa kwebasa rake mu "mazhinji kuverengerwa kuverenga" mazita pamagumo emabhuku akawanda akaoma uye anokosha andakaverenga. Zvechokwadi ndiye chimwe chezvinhu zvakavanzika zvakachengetedzwa munyika yevanhu vanofunga. Kuchemera kunonakidza uye manzwiro okuonga anovhiringirwa mukati, chero nguva pandinofunga nezvehupenyu hwakakomborerwa, unozivikanwa munyika yevanhu saHarold Waldwin Percival.

  -LB

 • '

  Pashure pemakore e30 ekutora manotsi makuru kubva mumabhuku mazhinji pamusoro pepfungwa, mafilosofi, sayenzi, chimiro chemasikirini, theosophy uye zvinyorwa zveshamwari, bhuku iri rinoshamisa ndiro mhinduro yakakwana kunezvose zvandave nditsvaga kwemakore akawanda kudaro. Apo ini ndinotora zviri mukati mazvo zvinogadzirisa rusununguko rukuru rwepfungwa, rwepfungwa uye rwepanyama nekufuridzirwa kwepamusoro zvokuti mazwi haagoni kutaura. Ndinofunga kuti bhuku rino rinokurudzira uye rinoratidza kuti ndakambonzwa kufara kuverenga.

  -MBA

Dzimwe Mhinduro